Ruszył nabór wniosków do Funduszu UE na rzecz MŚP!

Inicjatywa „Ideas Powered for business” Fundusz dla MŚP zapewnia wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w celu ochrony ich praw własności intelektualnej. MŚP mogą ubiegać się o bony, które zapewnią dostęp do częściowego zwrotu kosztów.

Fundusz dla MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Od dnia 10 stycznia 2022 roku ruszyła możliwość składania wniosków o udział w programie!

W tegorocznej edycji można uzyskać do 2250 euro wsparcia finansowego z przeznaczeniem na ochronę własności przemysłowej. Dofinansowanie obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a nawet z uzyskaniem ochrony patentowej.

Na podstawie komunikatu otrzymanego od EUIPO uprzejmie informujemy, że z dniem 9 listopada 2022 r. zostaje wznowiona możliwość składania wniosków o przyznanie bonu 1 (dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych) w ramach funduszu SME Fund. Przypominamy, że można także składać wnioski o przyznanie bonu 2 – dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków. Możliwość składania wniosków o udział w tegorocznej edycji programu trwać będzie do 16 grudnia 2022 roku lub do momentu wyczerpania środków. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej EUIPO, na której znajdziecie Państwo również więcej szczegółowych informacji.

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie w ramach SME Fund 2022

W sytuacji gdy firma składa wniosek o udział w programie SME Fund i otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania, a następnie złoży wniosek do Urzędu Patentowego RP o ochronę znaku towarowego/ rejestrację wzoru przemysłowego/ o udzielenie ochrony patentowej - będzie miała 4 miesiące na aktywację bonu (lub nawet 6, jeśli wystąpi o przedłużenie) licząc od daty przyznania dofinansowania. Poprzez aktywację należy rozumieć złożenie wniosku o zwrot poniesionych kosztów związanych z opłatami zgłoszeniowymi.

Od momentu złożenia wniosku o zwrot kosztów związanych z opłatami zgłoszeniowymi (jednoznaczny z aktywacją bonu), MŚP będzie miało dodatkowe 6 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot kolejnych opłat wynikających z procedury udzielania praw wyłącznych dla danego przedmiotu własności przemysłowej. W przypadku BONU 1 okres ten wynosi dodatkowo maksymalnie 6 miesięcy, a w przypadku BONU 2 maksymalnie 12 miesięcy. Jest to tak zwany „okres realizacji” bonów. W tym czasie można również wnioskować o zwrot części poniesionych kosztów za kolejne zgłoszenia.

Innymi słowy: jeśli MŚP zdecyduje się na maksymalne wykorzystanie ograniczeń czasowych, na przykładzie BONU 1 będzie miało do 12 miesięcy od powiadomienia o decyzji o przyznaniu dofinansowania na składanie wniosków o częściowy zwrot wartości poniesionych opłat: 6 miesięcy (jest to tzw. okres aktywacji) na złożenie wniosku o pierwszy zwrot (4 początkowe + 2 jeśli złoży oddzielny wniosek o przedłużenie tego okresu) + 6 miesięcy na składanie kolejnych wniosków o zwrot (jest to tzw. okres realizacji).

Dodatkowo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które z opłat wymaganych w procedurze krajowej można zaliczyć na poczet kosztów kwalifikowanych, poniżej prezentujemy listę opłat, objętych dofinansowaniem dla przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP:

Dla zgłoszeń znaków towarowych:

 • opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową,
 • opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu,
 • opłata za 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Dla rejestracji wzorów przemysłowych:

 • opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego,
 • opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo,
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji.

Dla zgłoszeń wynalazków:

 • opłata za zgłoszenie,
 • opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo,
 • opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,
 • opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego,
 • w przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – opłata od każdej następnej strony.

Warto pamiętać, że zwrot opłat kwalifikowanych, wyszczególnionych powyżej, dotyczy wyłącznie nowych zgłoszeń.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym pracownicy UPRP odpowiadają na najczęściej zadawane pytania dotyczące funduszu SME Fund: