Zarządzanie własnością intelektualną w biznesie - Edycja 2.0

Nowe Studia Podyplomowe w Politechnice Wrocławskiej

Organizatorzy: Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Dział Kształcenia Ustawicznego i E-Learningu

Podyplomowe Studia nt. Zarządzania Własnością Intelektualną w Biznesie są nową ofertą edukacyjną Politechniki Wrocławskiej skierowaną do wszystkich pracowników (inżynierów, ekonomistów, humanistów, ludzi wolnych zawodów, pracowników korporacji, MŚP, instytucji badawczych i naukowych, a także osób kierujących różnymi projektami) posiadających wyższe wykształcenie i korzystających w swojej pracy z zasobów własności intelektualnej.

Cel studiów: Celem studiów jest rozwój różnych kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, a w szczególności przekazanie wiedzy dotyczącej tworzenia wartościowego portfolio własności intelektualnej i egzekwowanie jego ochrony.
Wiedza zdobyta w czasie Studiów Podyplomowych pozwoli na podjęcie w przyszłości interesującej i rozwojowej pracy w zawodach, na które stale rośnie zapotrzebowanie na rynku, np.: konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną, broker innowacji, specjalista ds. transferu i komercjalizacji technologii.
W zakresie tematycznym studiów ujęto m.in. problematykę umów, strategii, modeli biznesu, marketingu, oraz zagadnień związanych z szeroko rozumianą innowacyjnością i przedsiębiorczością opartą na zasobach własności intelektualnej.

Kierownik studiów: dr hab. Aldona Małgorzata Dereń, prof. PWr.,

aldona.deren@pwr.edu.pl tel. 71 320-42-40,

Czas trwania i zakres studiów: zajęcia trwają 2 semestry (176 godzin zajęć + 15 godzin praca końcowa) i odbywają się w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele),z obszaru nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności:
- status i ochrona wiedzy, informacji i danych jako czynników zarządzania rozwojem współczesnego przedsiębiorstwa;
- system (krajowy, regionalny i międzynarodowy) ochrony własności intelektualnej;
- wycena własności intelektualnej;
- organizacja procesów zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie;
- informacja patentowa i jej znaczenie w zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwie;
- nieinstytucjonalne narzędzia ochrony własności intelektualnej, know-how, tajemnica przedsiębiorstwa;
- strategie i modele rozwoju biznesu oparte na zasobach intelektualnych;
- twórcze przywództwo oraz etyka w biznesie i etyczne aspekty ochrony własności intelektualnej;
- inwentyka, czyli rozwiązywanie problemów biznesowych w sposób twórczy;
- marketing zasobów intelektualnych oraz zarządzania marką;
- finansowanie i koszty urynkowienia własności intelektualnej oraz własności intelektualnej w rachunkowości ze szczególnym przedstawieniem kosztów uzyskania przychodów autorskich;
- technologie informacyjnych oraz eksploatacji własności intelektualnej w Internecie;
- normy ISO w zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwie;
- opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych – aspekty praktyczne.

Warunki ukończenia studiów: warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Wykładowcy:

• wykładowcy Politechniki Wrocławskiej;
• wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego
rzecznicy patentowi;
• specjaliści od wyceny własności intelektualnej;
• kierownicy innowacyjnych projektów.

Miejsce: zajęcia odbywają się w budynku L-1 przy ul. Na Grobli 15 we Wrocławiu.

Terminy zajęć: termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.

Warunki rekrutacji: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

Termin zgłoszeń: 31.03.2020

Cena: 2 x 2800 zł = 5600 zł
Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w dwóch ratach przed dniem rozpoczęcia każdego semestru.

Kontakt:
Julita Kędzia
julita.kedzia@pwr.edu.pl
tel. 71 340 75 16
pokój 118