Porozumienie Urzędu Patentowego RP ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) podpisały Porozumienie o Współpracy (Memorandum of Understanding).

Porozumienie dotyczy:

  • upowszechniania informacji dotyczących mediacji w Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum ADR WIPO);
  • opracowania modelu postępowania mediacyjnego opartego na dotychczasowym doświadczeniu Centrum ADR WIPO w polubownym rozwiązywaniu sporów;
  • organizowania warsztatów i szkolenia wyspecjalizowanych mediatorów;
  • stworzenia przyjaznych warunków do korzystania z mediacji prowadzonych przez Centrum ADR WIPO dla małych, średnich przedsiębiorców i start-upów.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) stanowią optymalny sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami, dotyczących praw na dobrach niematerialnych: prawach autorskich i prawach własności przemysłowej. Elastyczność i szybkość postępowania w trybie ADR stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby przedsiębiorców. Specjalistyczna wiedza mediatora gwarantuje zrozumienie przez niego potrzeb stron, a tym samym zwiększa szansę na ustalenie satysfakcjonującego dla nich rozwiązania.

Zgodnie z zawartym porozumieniem UPRP zapewnia stronom możliwość dobrowolnej mediacji w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących znaków towarowych na podstawie Regulaminu Mediacji WIPO. Opcja mediacji w Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO może być szczególnie korzystna dla stron, które chcą rozstrzygać spory dotyczące znaków towarowych, podlegające jurysdykcjom różnych krajów.

W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego zgłoszonego do UPRP (również międzynarodowego znaku towarowego), Urząd informuje strony o możliwości polubownego rozwiązania sporu W tym okresie strony zamierzające osiągnąć polubowne rozstrzygnięcie sporu wnoszą o mediację do Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO. Wniosek ten powinien zawierać istotne informacje dotyczące sporu, w tym nazwiska stron i ich przedstawicieli oraz wszelkie inne dane do komunikowania się z nimi, kopię umowy o mediację oraz krótki opis sporu. Informacje te mają na celu umożliwienie Centrum zorganizowanie postępowania mediacyjnego.

Podpisanie Porozumienia w dniu 25 kwietnia 2018 r. zostało połączone z przeprowadzeniem pierwszych organizowanych przez WIPO w Polsce warsztatów na temat mediacji mediacji dedykowanych praktykom prawa własności intelektualnej. Wydarzenie to stanowi pierwszy krok w kierunku kształcenia potencjalnych mediatorów którzy zostaną wpisani na listę arbitrów, mediatorów i ekspertów, prowadzoną przez Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO. Obszerny program warsztatów obejmował część teoretyczną oraz praktyczną, stanowiącą symulację mediacji w sporze dotyczącym sprzeciwu podmiotu zagranicznego wobec zgłoszenia znaku towarowego w UPRP.

Tagi