Przedstawienie informacji

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pwp za wynalazki nie uważa się w szczególności przedstawienia informacji, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu jako takiego.

Rozwiązania dotyczące wyświetlania informacji na ekranie monitora lub innego urządzenia przy użyciu programu komputerowego, które nie zapewniają żadnej interakcji między sprzętem a użytkownikiem, to rozwiązania jako takie, a zatem podlegające wyłączeniu z ochrony patentowej.

Rozwiązania dotyczące wyświetlania informacji na ekranie monitora lub innego urządzenia przy użyciu programu komputerowego, które zapewniają interakcję między sprzętem a użytkownikiem, to rozwiązania nie jako takie, a zatem nadające się do opatentowania pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych.

Przykładem takiego wynalazku CII jest czytnik ekranowy dla osób niewidomych, który przetwarza tekst dokumentów PDF na alfabet Braille’a.

Czytnik ekranowy dla osób niewidomych, który przetwarza tekst dokumentów PDF na alfabet Braille’a

Oprogramowanie zainstalowane w smartfonie odczytuje dokument PDF, przy czym każdy wyraz rozkłada na litery i wyświetla je na ekranie smartfona jako prostokąty będące graficznym przedstawieniem znaków alfabetu Braille’a. Użytkownik przesuwa na zmianę kciuk lewy i prawy z górnej do dolnej pozycji dla każdego znaku. Oprogramowanie na bieżąco ustala pozycję kciuka i generuje wibrację, gdy wykryje odpowiednią pozycję. W przypadku gdy użytkownik zarejestruje dwie wibracje w górnej i środkowej pozycji pod lewym kciukiem, oznacza to, że wyświetlona jest litera „B”. Zapewnienie interakcji między sprzętem a oprogramowaniem skutkuje uznaniem takich rozwiązań za wynalazki wspomagane programem komputerowym nie jako takie. Dla takich wynalazków CII, w których wkład techniczny leży w obszarze nietechnicznym (np. w znanym co do budowy technicznej smartfonie zainstalowano nowe oprogramowanie zapewniające nowe interaktywne funkcjonalności), istnieje możliwość uzyskania ochrony patentowej jedynie w kategorii sposobu i nośnika z programem realizującym zastrzegany sposób.

Rozwiązania dotyczące wyświetlania informacji w rozszerzonej rzeczywistości na ekranie monitora lub innego urządzenia przy użyciu programu komputerowego, które zapewniają interakcję między sprzętem a użytkownikiem, to wynalazki CII nie jako takie, a zatem nadające się do opatentowania pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych.

Przykładem takiego wynalazku CII jest sposób monitoringu i kontroli parametrów procesu technologicznego, w którym dokonuje się identyfikacji kontrolowanego obszaru instalacji technicznej, a następnie pobiera się dane z serwera komunikacji i kontroluje się obszar instalacji, po czym identyfikuje się poszczególne urządzenia (U1, ..., Un) instalacji poprzez analizę obrazu z kamery wbudowanej w przenośne urządzenie (PU), a następnie dane pobrane z serwera komunikacji (SK) przedstawia się na bieżąco poprzez nanoszenie ich na obraz z kamery na ekranie przenośnego urządzenia (PU). W wyniku tego naniesienia otrzymuje się na ekranie przenośnego urządzenia dwa obrazy, tj. statyczny związany z obszarem instalacji i nałożony na niego dynamiczny ilustrujący parametry chłodziwa, przy czym dane ilustrowane na obrazie dynamicznym zmieniają się na podstawie danych uzyskanych z czujników zewnętrznych. Identyfikacji dokonuje się na podstawie uniwersalnego znacznika, jakim jest kod kreskowy (ang. bar code) lub kod QR (ang. quick-response). Obraz znacznika analizuje zaimplementowane w urządzeniu przenośnym oprogramowanie, które na jego podstawie identyfikuje dany obszar instalacji. Jeśli obszarem instalacji będzie pojemnik z chłodziwem, to na ekranie urządzenia przenośnego przedstawiony zostanie obraz będący złożeniem dwóch obrazów. Użytkownik takiej instalacji może na bieżąco kontrolować stan chłodziwa i uzupełniać go w chwili, gdy w danym zbiorniku go zabraknie, poprzez dokonanie zamówienia nowej porcji chłodziwa.

Sposób monitoringu i kontroli parametrów procesu technologicznego, w którym dokonuje się identyfikacji kontrolowanego obszaru instalacji technicznej

Przykład: Analiza wkładu technicznego dla wynalazku i dla wynalazku wspomaganego programem komputerowym na przykładzie obrabiarki numerycznej.

Budowa obrabiarki numerycznej

Stan techniki

Znane jest pozycjonowanie stołu ruchomego z czujnikiem optycznym szczelinowym. Szybki dojazd do pozycji bazowej dla różnych obciążeń stołu ruchomego skutkuje osiągnięciem różnych pozycji bazowych.

Stół ruchomy ze śrubą napędową

Zastrzeżenia patentowe dla wynalazku ze stanu techniki

  1. Urządzenie do pozycjonowania, znamienne tym, że zawiera stół ruchomy (3) poruszający się po prowadnicy (2) napędzany ułożyskowaną śrubą (5) z silnikiem (12), czujnik optyczny (6) składający się z diody i fotodetektora oraz przesłonę (7) umieszczoną na krawędzi stołu ruchomego (3).
  2. Sposób pozycjonowania, znamienny tym, że włącza się diodę i rozpędza się silnik do prędkości V1, następnie za pomocą programu odczytuje się stan czujnika optycznego (6), przy czym w momencie otrzymania sygnału z czujnika o przerwaniu przez przesłonę (7) wiązki światła wyłącza się silnik, a tak otrzymaną pozycję określa się jako pozycję bazową maszyny (Xm).

Pojawia się problem bezwładności dla m1 m2 → Xm1 Xm2,

gdzie m1, m2 – masa stołu z materiałem.

Jak rozwiązać ten problem? Problem rozwiązuje wynalazek wspomagany programem komputerowym w kategorii sposobu. Wkład techniczny dla wynalazku nie zmienia się.

Wkład techniczny dla wynalazku wspomaganego programem komputerowym

Zgłoszenie patentowe dla wynalazku wspomaganego programem komputerowym

  1. Urządzenie wspomagane komputerowo do pozycjonowania, znamienne tym, że zawiera stół ruchomy (3) poruszający się po prowadnicy (2) napędzany ułożyskowaną śrubą (5) z silnikiem (12), czujnik optyczny (6) składający się z diody i fotodetektora oraz przesłonę (7) umieszczoną na krawędzi stołu ruchomego (3).
  2. Urządzenie wspomagane komputerowo do pozycjonowania realizujące sposób pozycjonowania określony w zastrzeżeniu nr 3, znamienne tym, że zawiera stół ruchomy (3) poruszający się po prowadnicy (2) napędzany ułożyskowaną śrubą (5) z silnikiem (12), czujnik optyczny (6) składający się z diody i fotodetektora oraz przesłonę (7) umieszczoną na krawędzi stołu ruchomego (3).
  3. Sposób pozycjonowania, w którym włącza się diodę i rozpędza się silnik do prędkości V1, następnie za pomocą programu odczytuje się stan czujnika optycznego (6), znamienny tym, że w momencie otrzymania sygnału z czujnika o przerwaniu przez przesłonę (7) wiązki światła wyłącza się silnik, zmienia jego kierunek obrotów i rozpędza się do prędkości V2 << V1, a w momencie kiedy wiązka światła dojdzie do detektora wyłącza się silnik i tak otrzymaną pozycję określa się jako bazową maszyny (Xm).
  4. Produkt komputerowy, znamienny tym, że zawiera oprogramowanie realizujące sposób określony w zastrzeżeniu patentowym nr 3.

Problem bezwładności rozwiązano poprzez zmniejszenie prędkości dojazdu do pozycji bazowej dla m1 m2 → Xm1 = Xm2

Wynalazek wspomagany programem komputerowym skutkuje dalszym efektem technicznym, jakim jest uzyskanie jednakowej pozycji bazowej dla różnych obciążeń stołu.

Analiza możliwości uzyskania ochrony patentowej

Wynalazek w kategorii urządzenia określony w zastrzeżeniu patentowym niezależnym nr 1 nie jest nowy, a zatem patent nie może być udzielony.

Wynalazek w kategorii urządzenia określony w zastrzeżeniu patentowym niezależnym nr 2, w którym dodatkowo zastrzeżono, że realizuje nowy sposób pozycjonowania, jest wciąż tym samym rozwiązaniem technicznym znanym ze stanu techniki, a zatem patent nie może być udzielony.

Wynalazek w kategorii sposobu określony w zastrzeżeniu patentowym niezależnym nr 3 zawiera wkład nietechniczny skutkujący dalszym efektem technicznym wynikającym z odziaływania programu komputerowego nie jako takiego, a zatem podlega opatentowaniu.

Wynalazek w kategorii produktu komputerowego określony w zastrzeżeniu patentowym niezależnym nr 4, w którym zastrzeżono program komputerowy nie jako taki, podlega opatentowaniu, o ile sposób pozycjonowania spełnia ustawowe warunki do uzyskania patentu.