Słowo Definicja
Licencjobiorca

Podmiot, który na podstawie upoważnienia, wynikającego zwykle z umowy licencyjnej, korzysta z danego prawa własności przemysłowej nie naruszając praw uprawnionego.