Projekt Urzędu Patentowego RP Własność Intelektualna w Twojej Firmie

 1. Gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu?

Informacje dotyczące udziału w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie” znajdziesz na stronie msp.uprp.gov.pl

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące możliwości otrzymania dofinasowania w ramach projektu grantowego możesz uzyskać pod numerem telefonu: 22 579 06 88 bądź pisząc maila na adres: msp@uprp.gov.pl
 

 1. Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie może wziąć udział mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który:

 • Posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Prowadzi działalność w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;
 • Otrzymując wsparcie w ramach niniejszego projektu nie przekroczy limitu dopuszczalnej pomocy de minimis, tj. kwoty dofinansowania 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych (100 tys. euro dla przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego).
   

 1. W jakiej formie przyznawany jest grant w projekcie?

Grant przyznawany przedsiębiorcy ma formę bezpośredniego dofinansowania usługi realizowanej przez wykonawcę. To znaczy, że przedsiębiorca nie otrzymuje grantu od Urzędu w formie pieniężnej, ale za usługę, która jest świadczona na jego rzecz, płaci mniej, ponieważ jest ona dofinansowana przez Urząd Patentowy RP. Dofinasowanie to wynosi w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy 90% kosztów usługi, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy 95% kosztów usługi realizowanej przez wykonawcę. Pozostałą część, odpowiednio 10% i 5%, pokrywa przedsiębiorca.
 

 1. Kto finansuje projekt?

Projekt  „Własność intelektualna w Twojej firmie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

 1. W jaki sposób można zgłosić się do udziału w projekcie "Własność intelektualna w Twojej firmie"?

Aby zgłosić swój udział w projekcie, należy zarejestrować/zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP), a następnie wypełnić wniosek przy użyciu formularza.

 

 1. Co zrobić w przypadku problemów z logowaniem/rejestracją do Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP?

W przypadku problemów z logowaniem, proszę wejść na stronę logowania do Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP), a następnie kliknąć przycisk "zgłoś błąd" znajdujący się w lewym dolnym rogu strony i wypełnić zgłoszenie opisując problem. Odpowiedź otrzymasz na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 

 1. Czy dane udostępnione we wniosku będą bezpieczne?

Tak, wszystkie dane będą przetwarzane i archiwizowane zgodnie z przepisami RODO, a także wewnętrznymi przepisami bezpieczeństwa przetwarzania danych w Urzędzie Patentowym RP. Więcej informacji zamieszczono w klauzuli znajdującej się na końcu generatora wniosków.
 

 1. Co w przypadku, gdy podano błędne dane?

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek  wątpliwości dotyczących udostępnionych danych, nasi eksperci będą kontaktować się telefonicznie, mailowo lub tradycyjną drogą pocztową.
 

 1. Jak uzupełnić wniosek o dofinansowanie?

W generatorze wniosków dostępny jest link prowadzący do instrukcji obsługi, która pomoże wypełnić wniosek krok po kroku.
 

 1. Czy istnieje możliwość zmiany danych zawartych w złożonym już wniosku?

Tak, w każdym momencie istnieje możliwość uzupełnienia lub zmiany danych drogą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową.
 

 1. Kto rozpatruje wnioski?

Wnioski rozpatrywane są przez pracowników Urzędu Patentowego RP na podstawie czterech kryteriów podanych w zakładce „O projekcie”.
 

 1. Czy informacje przekazane wykonawcy usługi są w jakiś sposób chronione?

Tak, między wykonawcą usługi a przedsiębiorcą zawierana jest umowa, która zawiera klauzulę zachowania poufności.
 

 1. Jakie opłaty są ponoszone w ramach projektu?

Aby skorzystać z usługi, przedsiębiorca musi dokonać wpłaty wkładu własnego – tj. 5% w przypadku mikroprzedsiębiorstwa lub 10% w przypadku małego i średniego przedsiębiorstwa kosztów usługi. Koszt usługi uzależniony jest od oferty złożonej przez Wykonawcę (waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł.).
 

 1. Czy możliwe jest ubieganie się o całkowite zwolnienie z opłat?

W projekcie nie przewidziano całkowitego zwolnienia z opłat, natomiast ustanowiono możliwie niski poziom  wkładu własnego, tj. 5% kosztów usługi dla mikroprzedsiębiorstw lub 10% dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 

 1. Z kim podpisywana jest umowa?

Przedsiębiorca, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, podpisuje umowę z Urzędem Patentowym RP oraz z wykonawcą, który świadczy usługi w danym województwie (wykonawcę, który zrealizuje usługę na rzecz przedsiębiorcy, wskaże Urząd Patentowy RP).
 

 1. Do kiedy można skorzystać z usługi?

Wnioski można składać do dnia 30.04.2022 r. Nabór wniosków jest ciągły.
 

 1. Czy liczba uczestników projektu jest ograniczona?

Planuje się, że z usług oferowanych w ramach projektu do października 2022 r. będzie mogło skorzystać ponad 500 przedsiębiorców.
 

 1. Kto wybiera wykonawcę usługi?

Po weryfikacji, czy dany przedsiębiorca kwalifikuje się do skorzystania z dofinansowania w ramach projektu, Urząd Patentowy RP wskaże przedsiębiorcy wykonawcę, który zrealizuje dla niego usługę.
 

 1. Co to jest wkład własny przedsiębiorcy?

To środki finansowe wnoszone przez przedsiębiorcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów usługi.  Wkład własny przedsiębiorcy nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
 

 1. W jaki sposób sprawdzić czy prowadzona działalność mieści w się w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS)?

Aby sprawdzić informacje o Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach trzeba wejść na stronę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i tam odszukać dokument Krajowe Inteligentne Specjalizacje – Szczegółowy Opis (obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.). Należy porównać profil swojej działalności z wymienionymi specjalizacjami w dokumencie i ocenić, do której specjalizacji działalność gospodarcza się kwalifikuje.
 

 1. Czy przedsiębiorstwo może ubiegać się o udzielenie grantu, w przypadku gdy skorzystano już z innych form finansowania?

Tak, ale przedsiębiorstwo musi zmieścić się w limicie 200 tys. euro, bądź 100 tys. euro dla przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego (liczone w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych w stosunku do konkretnych wydatków). Jeśli przedsiębiorstwo z sektora transportu drogowego chciałoby uzyskać pomoc do 200 tys. euro, to może się o nią ubiegać, jeśli wykaże, że chodzi o inną działalność niż sektor transportu drogowego.
 

 1. Przedsiębiorstwo dokonało fuzji z innym podmiotem/zostało przejęte przez inny podmiot/przejęło kontrolę nad innym podmiotem. Czy we wniosku należy uwzględnić informację o już otrzymanej pomocy de minimis sprzed przejęcia/fuzji?

W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw.
 

 1. Przedsiębiorstwo zostało wydzielone z innego podmiotu, które dostawało w przeszłości pomoc de minimis. Czy należy uwzględnić we wniosku pomoc de minimis otrzymaną przed podziałem podmiotów?

Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw, zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.
 

 1. Firma ma formę spółki, w której nie ma określonej reprezentacji. Czy należy wpisywać wszystkich współwłaścicieli we wniosku?

Tak, w takim wypadku należy zamieścić w treści wniosku dane wszystkich wspólników.
 

 1. W przypadku jakiej działalności nie można ubiegać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy wyłączeni z możliwości otrzymania dofinansowania, to przedsiębiorcy których działalność obejmuje:  

 1. wytwarzanie, przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 2. produkcje lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych;
 3. produkcje lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych;
 4. obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 5. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych;
 6. produkcję lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
   

 1. Kiedy działalność gospodarcza kwalifikuje się do mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa, bądź średniego przedsiębiorstwa?
 • mikroprzedsiębiorca  zatrudnia mniej niż 10 pracowników i ma roczny obrót lub roczną sumę bilansowa mniejszą lub równą 2 mln euro;
 • mały przedsiębiorca -  zatrudnia mniej niż 50 pracowników i ma roczny obrót lub roczną sumę bilansowa mniejszą lub równą 10 mln euro;
 • średni przedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 250 pracowników i ma roczny obrót mniejszy lub równy niż 50 mln euro lub roczną sumę bilansową mniejszą lub równą niż 43 mln euro.