Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203 (dalej UPRP);
 2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203, tel. bezpośredni (022) 579 00 25, fax (022) 579 00 01, e-mail: iod@uprp.gov.pl;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. realizowania zadań UPRP określonych przepisami Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 poz. 776 z późn. zm.), do których należy w szczególności:
 1. przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;
 2. orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i  topografii układów scalonych,
 3. rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym,
 4. prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestrów: wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych,
 5. wydawanie organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego,
 6. wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego,
 7. udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej,
 8. prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych,

  1. świadczenia usług związanych z upowszechnianiem wiedzy o ochronie własności przemysłowej, w szczególności:
 1. organizowaniem szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań konsultacyjno-informacyjnych,
 2. udostępnianiem wydawnictw i publikacji UPRP,
 3. dystrybuowaniem Newslettera UPRP,
 4. udostępnianiem wyszukiwarek on-line,
 5. udzielaniem odpowiedzi na zapytania kierowane do Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej (telefonicznie, poprzez e-mail i chat),

  1. świadczenia usług związanych z realizacją powyższych zadań drogą elektroniczną poprzez konto Użytkownika w Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (dalej PUEUP), zakresie:
 1. dokonywania zgłoszeń i prowadzenia korespondencji (e-Profil),
 2. dokonywania opłat on-line (e-Płatności),
 3. udostępniania wyszukiwarek on-line (e-Wyszukiwarka),
 4. powiadamiania o upływającym okresie ochrony praw własności przemysłowej (e-Powiadomienia),
 5. udostępnianie rejestrów on-line i operacji z nimi związanych (e-Rejestry).
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, umowy międzynarodowe oraz art. 6 ust. 1 lit a, lit c, lit d, lit e RODO.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach obowiązujących w przepisach prawa, podmiotom gospodarczym świadczącym na korzyść UPRP usługi w zakresie utrzymania i rozwoju PUEUP w ramach stosownych umów powierzenia oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi, tylko po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniu.
 3. Dane osobowe w PUEUP będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w UPRP.
 4. Każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu korzystająca z PUEUP (dalej Użytkownik PUEUP) posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Każdemu Użytkownikowi PUEUP przysługuje również prawo do usunięcia swoich danych osobowych w przypadku rezygnacji z funkcji usługowych PUEUP, których świadczenie nie jest powiązane z zasadami archiwizacji dokumentów w UPRP.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 7. Każdemu Użytkownikowi PUEUP przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Użytkownika PUEUP danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skutecznego świadczenia usług przez UPRP. Ponadto, w przypadku chęci rozpoczęcia postępowania, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania sprawy przez UPRP.