O ochronę wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej przedsiębiorca może się ubiegać na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

Ochronie podlegają:
- wygląd produktu lub jego części, na które składają się: kształt, forma, motywy dekoracyjne, dobór kolorów i materiałów, z których wykonany jest produkt;
- architektura i aranżacja danych przestrzeni, jak np. pawilony, apartamenty, ogrody;
- wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego.

Ochronie nie podlegają:
- rysunki, modele, formy, których wygląd wynika wyłącznie z ich funkcji technicznych;
- cechy postaci produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi mechaniczne złożenie lub połączenie z innym produktem lub umożliwić mu umieszczenie w innym produkcie, na nim lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje;
- wzory sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Zgłoszenia wzoru wspólnotowego dokonuje się bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, w Hiszpanii lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Wniosek o rejestrację wzoru powinien zawierać:

  • wniosek o rejestrację;
  • przedstawienie wzoru umożliwiające jego odtwarzanie;
  • wskazanie produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany.
     

W przypadku, gdy Urząd przy badaniu wzoru stwierdzi, że nie odpowiada on definicji wzoru lub jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami, odmawia rejestracji wzoru. Jeżeli zostały spełnione wszystkie wymogi zgłoszenia, Urząd dokonuje wpisu zgłoszenia do Rejestru Wzorów Wspólnotowych oraz publikuje zarejestrowany wzór w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

Opłata przyjmowana przez Urząd Patentowy RP za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego to 120 zł. Z kolei w EUIPO opłata za podstawowe zgłoszenie jednego wzoru wynosi 350 euro (szczegółowe informacje dotyczące opłat są dostępne na stronie internetowej EUIPO).

Prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. Jeżeli wzór opracowały wspólnie co najmniej dwie osoby, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje im wspólnie. W przypadku, gdy wzór zrealizowany został przez pracownika w ramach wykonywania jego obowiązków lub instrukcji udzielonych przez pracodawcę, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje pracodawcy, o ile inaczej nie uzgodniono lub nie określono na mocy prawa krajowego.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim, bez zgody właściciela, jego używania na terenie całej Wspólnoty przez okres 5 lat, począwszy od daty zgłoszenia wzoru. Właściciel tego prawa może czterokrotnie przedłużać okres ochronny, łącznie do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.

  1. formularz zgłoszenia rejestrowanego wzoru wspólnotowego
  2. wskazówki dotyczące zgłaszania wzorów wspólnotowych i najlepsze praktyki