Opłaty w postępowaniu

Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP pobierane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); zmienione rozporządzeniem z dnia 8 września 2016 r., które weszło w życie 14 października 2016 r.

UPRP pobiera opłaty, zgodnie z obowiązującą tabelą opłat, na dwóch etapach postępowania:

  • na etapie zgłoszenia - patrz niżej opłaty jednorazowe (przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa);
  • dla kolejnych okresów ochrony - patrz niżej opłaty okresowe (po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa).

Konto bankowe UPRP:

  • NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  • NIP: 526-10-48-480
  • REGON: 000332251

Płatność za przedmioty własności przemysłowej:

Zawiadamiamy, że wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane w kasie Urzędu Patentowego RP do odwołania. W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z innych form uiszczania płatności na rzecz Urzędu np. poprzez przelewy bankowe lub przekazy pocztowe. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej pod nr 22 579 05 55.

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty, fakturami lub sfałszowanymi decyzjami!

Wynalazki i wzory użytkowe:

Znaki towarowe:

Wzory przemysłowe:

Oznaczenia geograficzne:

Topografie układów scalonych:

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Przed dokonaniem płatności, należy zapoznać się z instrukcją "Jak i gdzie dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa?".