Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres 10-letni, należy na konto Urzędu Patentowego wnieść wymaganą opłatę za ochronę w ustawowym terminie.

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony Urząd Patentowy ustala na podstawie ilości klas towarowych.

W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, Urząd Patentowy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 20 lutego 2019 r., która stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowychod dnia 16 marca 2019 r. zmianie uległa procedura przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy.  

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy na kolejny dziesięcioletni okres następuje wyłącznie na skutek prawidłowo wniesionej opłaty za dalszy okres ochrony. Dokonując przelewu, należy wskazać numer znaku oraz tytuł opłaty. W związku z powyższym nie należy składać do Urzędu Patentowego wniosku o przedłużenie ochrony ani wnosić opłaty od takiego wniosku.


Termin do wniesienia opłaty za dalszy okres ochrony

Opłatę za ochronę należy wnieść na rachunek Urzędu Patentowego przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Opłatę powiększoną o 30% kwoty należnej, można wnieść również w terminie 6 miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony. Dodatkowy sześciomiesięczny termin do wniesienia opłaty jest terminem nieprzywracanym! Oznacza to, że opłata wniesiona po tym terminie będzie przez Urząd Patentowy zwracana na rachunek wpłacającego. 

Wysokość opłat za ochronę 

Opłatę za ochronę może wnieść sam uprawniony albo osoba przez niego upoważniona do dokonania tej czynności. Wysokość opłat za ochronę zawiera Tabela opłat związana z ochroną znaków towarowych, stanowiąca załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000 z późn. zm.). Aktualnie wynosi ona 400 zł za każdą klasę towarową.

Tytuł opłaty Wysokość opłaty w zł
Opłata za każdą klasę towarową  400,00
Opłata za każdą klasę towarową wniesiona w sześciomiesięcznym terminie po upływie poprzedniego okresu ochrony  400,00 + 30%

Ograniczenie zakresu ochrony

W celu przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy jedynie dla części towarów lub usług (ograniczenie zakresu ochrony) wpłacający powinien w tytule przelewu opłaty za ochronę wskazać numery klas towarów i usług, dla których ma zostać przedłużona ochrona. Jeżeli umieszczenie powyższej informacji w tytule przelewu jest niemożliwe, należy dodatkowo, jednocześnie z wnoszoną opłatą, nadesłać do Urzędu Patentowego pismo, z którego treści będzie jasno wynikać żądany zakres ochrony. W przypadku wątpliwości co do wysokości opłaty oraz zakresu ochrony mającej ulec przedłużeniu, Urząd Patentowy wzywa wpłacającego do złożenia wyjaśnień. Jeżeli złożone wyjaśnienia nie usuwają stwierdzonych braków, Urząd Patentowy zwraca wniesioną opłatę za ochronę.

Jawność informacji o przedłużeniu prawa ochronnego 

Informacja o przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy jest odnotowywana przez Urząd Patentowy w rejestrze znaków towarowych
a następnie publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Urząd Patentowy nie wydaje decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy, ani żadnych innych pism potwierdzających ten fakt. W przypadku wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na skutek upływu okresu ochrony, informacja o wygaśnięciu jest odnotowywana w rejestrze znaków towarowych.

UWAGA! Postępowania w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wszczęte przed dniem 16 marca 2019 r. będą prowadzone zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami. 


Informowanie o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty

Urząd Patentowy nie później niż na sześć miesięcy przed upływem poprzedniego okresu ochrony, informuje uprawnionego do prawa ochronnego na znak towarowy albo ustanowionego w tej sprawie pełnomocnika o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony. Nieotrzymanie powyższej informacji nie wpływa na ocenę ewentualnego uchybienia terminu do wniesienia opłaty za dalszy okres ochrony.