Do każdego nowego, oryginalnego układu scalonego należy podchodzić indywidualnie i przeanalizować możliwości doboru optymalnego dla niego prawa wyłącznego udzielanego przez Urząd Patentowy RP.

Po takiej analizie zgłaszający powinien zdecydować, czy dany układ scalony ma być chroniony:

Posiadanie prawa wyłącznego na konkretny układ scalony z oryginalną topografią nie tylko zapewnia jego właścicielowi prawo wyłącznego korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa, lecz daje również przewagę nad konkurentami w obiegu handlowym.

Przepisy związane z ochroną topografii układów scalonych zawarte są w Tytule IV ustawy Prawo własności przemysłowej.

Według ustawy Prawo własności przemysłowej przez topografię układu scalonego rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Dla celów rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, topografię układu scalonego stanowi oryginalna przestrzenna struktura funkcjonalna fizycznie zrealizowanego układu scalonego. W praktyce przestrzenną strukturę funkcjonalną tworzą w przestrzeni trójwymiarowej odpowiednio zestawione pod względem funkcjonalnym wraz z wzajemnymi sprzężeniami wszystkie elementy aktywne i bierne wchodzące w skład konkretnego układu scalonego, w celu spełnienia określonej funkcji elektronicznej. Przede wszystkim dla topografii układu scalonego najważniejsze jest wzajemne usytuowanie w przestrzennej strukturze funkcjonalnej układu scalonego poszczególnych jego elementów aktywnych i biernych o odpowiednio dobranych własnościach chemicznych i fizycznych oraz ich rozmiary gabarytowe i kształt.

Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełnienia funkcji elektronicznych.

Jak wiadomo, układy scalone wraz z dołączonymi do nich elementami biernymi (cewkami, kondensatorami i rezystorami) pełnią różnorodne funkcje elektroniczne, między innymi, służą do generowania, przetwarzania i zapamiętywania różnorodnych sygnałów elektronicznych.

Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji.
Termin „prawo z rejestracji” oznacza prawo udzielone bez sprawdzania przez Urząd Patentowy, w toku postępowania zgłoszeniowego, spełnienia wszystkich istotnych warunków wymaganych od przedmiotu ujawnionego w zgłoszeniu. Sprawdzenie takie może nastąpić już po udzieleniu prawa, w wyniku sprzeciwu osoby trzeciej bądź w trybie postępowania spornego w sprawie o jego unieważnienie.

Prawo z rejestracji może być udzielone na topografię oryginalną, to jest taką, która jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstawania.
Na topografię składającą się z elementów powszechnie znanych udziela się prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna.

Oryginalność topografii układu scalonego odnosi się do okoliczności jej powstania. Powoduje to, że w różnym miejscu i czasie może powstać kilka, nawet identycznych topografii, z których każda odznaczać się będzie cechą oryginalności i na każdą będzie mogło być udzielone prawo z rejestracji. Oznacza to, że każda oryginalna topografia może być ważnie zarejestrowana, choćby była identyczna z inną, równie oryginalną topografią.

Należy zaznaczyć, że oryginalność zgłoszonej topografii nie jest przedmiotem badania przez Urząd Patentowy.

Badanie oryginalności topografii układu scalonego dokonywane jest tylko w trybie postępowania spornego.

Do oryginalnej topografii układu scalonego zalicza się także tę, która przed zgłoszeniem do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP była wykorzystywana jawnie w celach handlowych, pod warunkiem że zgłoszenie tej topografii układu scalonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP nastąpi w ciągu dwóch lat od jej pierwszego wprowadzenia do obrotu. Jest to dwuletnia ulga w oryginalności.

Uprawniony do rejestracji topografii układu scalonego musi jednak pamiętać, że możliwość korzystania z dwuletniej ulgi w oryginalności wygasa z upływem dwóch lat od daty pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu handlowego.

Jeżeli od dokonania i utrwalenia w dowolny sposób topografii układu scalonego minęło 15 lat i nie była ona wykorzystywana w celach handlowych, to na taką topografię nie może być udzielone prawo z rejestracji.

Nie udziela się też prawa z rejestracji na topografię jednoznacznie wynikającą z funkcji układu scalonego, w którym jest stosowana. Zatem, jeżeli z określonej funkcji elektronicznej, jaką ma spełniać dany układ scalony, wynika jednoznacznie określone rozplanowanie przestrzenne określonych elementów, to na taką topografię nie można uzyskać prawa z rejestracji.

Prawo z rejestracji topografii układu scalonego chroni topografię układu scalonego jako całość, to znaczy chroni łącznie wzięte wszystkie maski niezbędne do określenia całej struktury topografii układu scalonego, która realizuje określoną funkcję elektroniczną, a tym samym nie chroni poszczególnych jej masek.

Przedmiotem zgłoszenia topografii układu scalonego może być tylko jedno rozwiązanie. Jest to wymóg jednolitości topografii układu scalonego. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że ten wymóg dotyczy tylko treści zgłoszenia topografii. Tak więc przedmiotem konkretnego zgłoszenia topografii układu scalonego nie mogą być rozwiązania topografii układów scalonych pełniące różne funkcje elektroniczne. Na przykład układ scalony, który zawiera dwa samodzielnie działające podzespoły (rozwiązania), nie może stanowić przedmiotu jednego zgłoszenia topografii układu scalonego. Co więcej, wymóg jednolitości topografii układu scalonego wyklucza możliwość umieszczenia w jednym zgłoszeniu wariantów struktury topografii, które to warianty służą do realizacji odmiennych funkcji jakiegoś układu scalonego.

W sytuacji, gdy zgłoszenie topografii układu scalonego nie spełnia wymogu jednolitości, to zarówno na wezwanie, jak i bez wezwania Urzędu Patentowego RP sam zgłaszający może dokonać zgłoszenia (-eń) wydzielonego (-ych). Zgłoszenia wydzielone uważane są za dokonane w dniu pierwotnego zgłoszenia topografii układu scalonego.

Uprawnionym do uzyskania prawa z rejestracji topografii układu scalonego jest twórca. Gdy topografia jest wynikiem wspólnej pracy intelektualnej wielu osób, to prawo z rejestracji przysługuje tym wszystkim, którzy w tej pracy uczestniczyli, to znaczy współtwórcom. W przypadku, gdy topografia układu scalonego została stworzona w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy, to prawo do jej rejestracji przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, o ile strony nie ustaliły inaczej w umowie w formie pisemnej.

Po wpłynięciu zgłoszenia topografii do rejestracji Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi niedopełnienie jednego z wymogów formalnych wymaganych do zgłoszenia topografii do rejestracji, zawiadamia o tym zgłaszającego i wyznacza mu termin do uzupełnienia zgłoszenia.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie topografii odpowiada wymogom formalnym rejestracji, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji topografii, i po uiszczeniu należnej opłaty, dokonuje wpisu w rejestrze topografii układów scalonych oraz wydaje uprawnionemu świadectwo rejestracji topografii.

Świadectwo rejestracji zawiera podstawowe dane dotyczące udzielonego prawa oraz adnotację, że podstawą identyfikacji chronionej topografii jest materiał dokumentacyjny znajdujący się w aktach Urzędu Patentowego. Świadectwo rejestracji opatruje pieczęcią i podpisuje osoba upoważniona do tego na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego.