Słowo Definicja
Oryginalność topografii układu scalonego

Warunek wymagany do uzyskania patentu z rejestracji topografii układu scalonego; topografię uznaje się za oryginalną, jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstawania.