( S )
Słowo Definicja
Skarga do sądu administracyjnego

Jest to środek odwoławczy od decyzji Urzędu Patentowego RP przysługujący stronie postępowania. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wraz jej uzasadnieniem. Od skargi należy wnieść stosowną opłatę, która jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

Skarga kasacyjna

Jest to środek odwoławczy od wyroków lub postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyniku rozpatrzenia skarg na decyzje Urzędu Patentowego RP. Strona składa skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, tj. radcę prawnego, adwokata, lub rzecznika patentowego. Wnosi się ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a termin na jej złożenie przez profesjonalnego pełnomocnika, wynosi 30 dni od daty doręczenia stronie wyroku wraz z uzasadnieniem. Od skargi należy wnieść stosowną opłatę, która jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

Skrót opisu

Część zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego zawierająca zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy wynalazku/wzoru użytkowego oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu; inaczej abstrakt.

Stan techniki

Wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnionych do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w określony sposób.

Sublicencja

Możliwość udzielenia dalszej licencji przez uprawnionego z licencji zwykle za zgodą uprawnionego (chyba, że w umowie postanowiono inaczej).