( L )
Słowo Definicja
Licencja

Prawo do korzystania z przedmiotu własności na podstawie upoważnienia udzielonego przez uprawnionego do danego prawa  - wynikające zwykle z umowy licencyjnej:

  1. licencja niepełna/ograniczona - licencjobiorca ma ograniczone prawo korzystania z przedmiotu ochrony. Ograniczenia powinny zostać ustalone przez strony w umowie licencyjnej.
  2. licencja niewyłączna - możliwość korzystania z przedmiotu ochrony w określony sposób przez wielu licencjobiorców oraz jednoczesnego korzystania przez uprawnionego;
  3. licencja otwarta - oświadczenie uprawnionego z patentu złożone w urzędzie patentowym o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku. Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione;
  4. licencja pełna - licencjobiorca ma prawo korzystania z przedmiotu ochrony w takim samym zakresie jak licencjodawca;
  5. licencja przymusowa - udzielone przez Urząd Patentowy zezwolenie na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby;
  6. licencja wyłączna - możliwość korzystania z przedmiotu ochrony w określony sposób przez jednego licencjobiorcę.
Licencjobiorca

Podmiot, który na podstawie upoważnienia, wynikającego zwykle z umowy licencyjnej, korzysta z danego prawa własności przemysłowej nie naruszając praw uprawnionego.

Licencjodawca

Podmiot, który udziela upoważnienia innym osobom, zwykle w umowie licencyjnej, do korzystania z jego przedmiotu własności przemysłowej w określonym zakresie.