( N )
Słowo Definicja
Naruszenie prawa

1. (w sensie obiektywnym) postępowanie niezgodne z dyspozycją normy prawnej, zagrożone sankcją, np. bezprawne oznaczenie wyrobu w sposób sugerujący, że korzysta on z ochrony patentowej czy znaku towarowego. 2. (w sensie subiektywnym) naruszenie prawa podmiotowego polegającego na wkroczeniu w sferę możliwości postępowania zastrzeżoną dla uprawnionego, np. korzystanie bez stosownego zezwolenia (licencji) z cudzego prawa ochronnego/prawa z rejestracji, bezpodstawne podawanie się za autora lub współautora utworu, niewykonywanie obowiązków wynikających z umowy itp.

Nieuczciwa konkurencja

Konkurencja gospodarcza sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażająca interesom innych przedsiębiorców lub klientów lub naruszająca te interesy. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. Zasady zwalczania nieuczciwej konkurencji określa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nowość

Warunek wymagany do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, wynalazek/wzór użytkowy uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.