( B )
Słowo Definicja
Badanie
  1. badanie czystości patentowej - badanie polegające na sprawdzeniu czy dane rozwiązanie narusza prawa wyłączne osób trzecich;
  2. badanie formalnoprawne - badanie zgłoszenia przez urząd patentowy polegające na sprawdzeniu zgłoszenia pod kątem wymogów formalnych i prawnych, np. kompletności podania lub opłat;
  3. badanie merytoryczne - badanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy polegające na sprawdzeniu czy zgłoszenie spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa wyłącznego, np. nowości wynalazku lub jednoznaczności zastrzeżeń patentowych;
  4. badanie patentowe – dowolne badanie przeprowadzane w bazach patentowych, np. badanie czystości patentowej lub badanie stanu techniki;
  5. badanie stanu techniki - badanie polegające na określeniu najbardziej zbliżonego stanu techniki dla danego rozwiązania;
  6. badanie zdolności patentowej - badanie polegające na sprawdzeniu czy dane rozwiązanie posiada zdolność patentową, w szczególności czy jest nowe i czy posiada poziom wynalazczy;
  7. badanie przesłanek bezwzględnych - badanie merytoryczne sprawdzające okoliczności całkowicie wyłączające możliwość uzyskania ochronnego na znak towarowy. Przesłanki bezwzględne zostały określone w art. 1291 ustawy Prawo Własności Przemysłowej.
Baza danych

Zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych. Dostęp do zasobów baz danych Urzędu Patentowego RP oraz wybranych baz międzynarodowych znajduje się tutaj.

BUP

Biuletyn Urzędu Patentowego, w którym Urząd Patentowy RP ogłasza o zgłoszeniach: wynalazków, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych. Publikacja ma formę elektroniczną (znaki towarowe) oraz elektroniczną i papierową (wynalazki i wzory użytkowe). Biuletyn w postaci elektronicznej podzielony jest na 2 odrębne działy: BUP Wynalazki i Wzory Użytkowe oraz BUP Znaki Towarowe.