Słowo Definicja
Badanie
  1. badanie czystości patentowej - badanie polegające na sprawdzeniu czy dane rozwiązanie narusza prawa wyłączne osób trzecich;
  2. badanie formalnoprawne - badanie zgłoszenia przez urząd patentowy polegające na sprawdzeniu zgłoszenia pod kątem wymogów formalnych i prawnych, np. kompletności podania lub opłat;
  3. badanie merytoryczne - badanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy polegające na sprawdzeniu czy zgłoszenie spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa wyłącznego, np. nowości wynalazku lub jednoznaczności zastrzeżeń patentowych;
  4. badanie patentowe – dowolne badanie przeprowadzane w bazach patentowych, np. badanie czystości patentowej lub badanie stanu techniki;
  5. badanie stanu techniki - badanie polegające na określeniu najbardziej zbliżonego stanu techniki dla danego rozwiązania;
  6. badanie zdolności patentowej - badanie polegające na sprawdzeniu czy dane rozwiązanie posiada zdolność patentową, w szczególności czy jest nowe i czy posiada poziom wynalazczy;
  7. badanie przesłanek bezwzględnych - badanie merytoryczne sprawdzające okoliczności całkowicie wyłączające możliwość uzyskania ochronnego na znak towarowy. Przesłanki bezwzględne zostały określone w art. 1291 ustawy Prawo Własności Przemysłowej.
Baza danych

Zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych. Dostęp do zasobów baz danych Urzędu Patentowego RP oraz wybranych baz międzynarodowych znajduje się tutaj.

BUP

Biuletyn Urzędu Patentowego, w którym Urząd Patentowy RP ogłasza o zgłoszeniach: wynalazków, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych. Publikacja ma formę elektroniczną (znaki towarowe) oraz elektroniczną i papierową (wynalazki i wzory użytkowe). Biuletyn w postaci elektronicznej podzielony jest na 2 odrębne działy: BUP Wynalazki i Wzory Użytkowe oraz BUP Znaki Towarowe.

CETMOS

CETMOS (Central European Trade Mark Observation Service) - program świadczący usługi poszukiwania znaków towarowych pod kątem identyczności lub podobieństwa do uprzednio zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków towarowych.

Więcej o programie CETMOS.

Charakter techniczny

Warunek wymagany do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, rozwiązanie posiada charakter techniczny, jeżeli posiada cechy techniczne i rozwiązuje jakiś problem techniczny; za rozwiązania o charakterze nietechnicznym uważa się w szczególności: odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne; wytwory o charakterze jedynie estetycznym; schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej; programy komputerowe; przedstawienie informacji.

Czas trwania ochrony patentowej

Patent, pod warunkiem uiszczenia opłat, trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w urzędzie patentowym.

Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy

W Polsce wzór użytkowy, pod warunkiem uiszczenia opłat, trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy

Wynosi 10 lat od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Znak towarowy po wniesieniu odpowiedniej opłaty może być przedłużony na kolejne 10 letnie okresy ochronne.

Czas trwania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

Ochrona prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego jest bezterminowa, rozpoczyna się od dnia dokonania wpisu w rejestrze oznaczeń geograficznych.

Czas trwania prawa z rejestracji topografii układu scalonego

Czas trwania prawa z rejestracji topografii układu scalonego wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.

Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia i dzieli się na pięć pięcioletnich okresów ochrony.

Data pierwszeństwa

Ustawodawca zasadniczo wyróżnia trzy rodzaje pierwszeństwa, z czym wiąże się sposób wyznaczania daty pierwszeństwa:

  1. zwykłe, które określane jest według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo wzoru przemysłowego w UPRP, w tym wypadku data zgłoszenia jest datą pierwszeństwa;
  2. konwencyjne, wynikające z wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego, za datę pierwszeństwa uznaje się datę zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo wzoru przemysłowego zagranicznego we wskazanym Państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie: 1) 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych; 2) 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych, znaków towarowych;
  3. wystawowe, wynikające z wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, oraz w przypadku wzorów użytkowych, przemysłowych i znaków towarowych także innej wystawie w Polsce, wskazanej przez Prezesa UPRP w drodze obwieszczenia w "Monitorze Polskim" jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo znaku towarowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Za datę pierwszeństwa uznaje się datę wystawienia na wystawie. W dwóch ostatnich przypadkach mamy do czynienia z tzw. pierwszeństwem uprzednim, a więc wcześniejszym niż data zgłoszenia wynalazku w UPRP.

Data publikacji

Za datę publikacji o danym prawie albo zgłoszeniu należy uznać datę wydania odpowiedniego publikatora  Urzędu tj. Wiadomości Urzędu Patentowego lub Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym dana informacja jest podana.

Data ujawnienia informacji o znaku towarowym

Urząd Patentowy RP na stronie internetowej w bazie danych dostępnej osobom trzecim niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia, ujawnia informacje o zgłoszonym znaku, zawierającą: 1) numer zgłoszenia znaku towarowego; 2) datę zgłoszenia znaku towarowego; 3) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy; 4) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju zgłaszającego; 5) kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego; 6) określenie znaku towarowego; 7) towary/usługi wraz z numerami klas towarowych.

Data wygaśnięcia

Za datę wygaśnięcia prawa należy uznać datę, z którą prawo przestało istnieć/ być w mocy. Datę wygaśnięcia prawa oznacza się w różny sposób w zależności od tego jaka jest przyczyna wygaśnięcia prawa. Dla przykładu: 1) prawo wygasa w wyniku zrzeczenia się prawa przez uprawnionego do tego prawa, w takim przypadku za datę wygaśnięcia prawa przyjmuje się dzień złożenia przez stronę oświadczenia woli w Urzędzie; 2) prawo może wygasnąć z mocy ustawy po upływie okresu ochrony, na który zostało udzielone, wówczas za datę wygaśnięcia prawa należy uznać dzień następujący po ostatnim dniu, w którym prawo było w mocy.

Najczęściej data wygaśnięcia prawa jest określona w decyzji, lecz należy pamiętać, że nie zawsze ma to miejsce np. w przypadku wygaśnięcia prawa do znaku towarowego po upływie okresu ochrony decyzja o wygaśnięciu prawa nie jest wydawana.

Data zgłoszenia

Za datę zgłoszenia należy przyjąć datę, w której  kompletne zgłoszenie skutecznie wpłynęło do Urzędu Patentowego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Ustawa określa szczegółowo jakie warunki należy spełnić, żeby zgłoszenie uznane zostało za dokonane.

Dobro niematerialne

Dobro prawne niebędące przedmiotem materialnym („rzeczą” w rozumieniu prawa cywilnego). Dobrami niematerialnymi są np. dobra osobiste, różne postacie energii, przedmioty własności intelektualnej.

Dodatkowe prawo ochronne

W skrócie DPO, z angielskiego Supplementary Protection Certificate (SPC) - odrębny od patentu tytuł ochronny dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. DPO zapewnia ochronę prawną konkretnych produktów wytworzonych według opatentowanego wynalazku po wygaśnięciu ochrony patentowej.

Dowód pierwszeństwa konwencyjnego

Dowód pierwszeństwa uprzedniego wynikającego ze zgłoszenia wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, a także wzoru użytkowego w kraju będącym członkiem „związku paryskiego”. Składa się z kopii lub odpisu zgłoszenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez organ, w którym dokonano zgłoszenia oraz wydanego przez ten organ zaświadczenia wskazującego datę dokonania zgłoszenia.

Dowód pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia

Oficjalny dokument wystawiony przez właściwy organ państwowy (najczęściej urząd patentowy) stwierdzający, że zgłaszającemu służy uprzednie pierwszeństwo.