Słowo Definicja
Licencjodawca

Podmiot, który udziela upoważnienia innym osobom, zwykle w umowie licencyjnej, do korzystania z jego przedmiotu własności przemysłowej w określonym zakresie.

Międzynarodowa klasyfikacja elementów obrazowych znaków towarowych

Inaczej Klasyfikacja wiedeńska - wykorzystywana przede wszystkim podczas badania podobieństwa znaków zawierających elementy graficzne. Klasyfikacja ta została wprowadzona na podstawie porozumienia zawartego na konferencji dyplomatycznej w Wiedniu – 12 czerwca 1973 r, które weszło w życie 9 sierpnia 1985 r. Polska związana jest Porozumieniem Wiedeńskim od 1997 roku.

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

W skrócie MKP (ang. - International Patent Classification - IPC)
Klasyfikacja ustanowiona w wyniku Porozumienia Strasburskiego z 1971 r. jest hierarchicznym systemem klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych, stosownie do zakresu w ośmiu dziedzinach techniki - reprezentowanych symboliką liter:
A - podstawowe potrzeby ludzkie;
B - różne procesy przemysłowe, transport;
C - chemia, metalurgia;
D - włókiennictwo, papiernictwo;
E - budownictwo, górnictwo;
F - budowa maszyn , oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie, technika minerska;
G - fizyka;
H - elektrotechnika.

Pełen symbol MKP zbudowany jest z działu, klasy, podklasy, grupy oraz podgrupy (np.: A01B1/00, gdzie - A reprezentuje dział, A01 - klasę, A01B - podklasę, A01B1 - grupę, A01B1/00 - podgrupę).
Wersją źródłową MKP jest tekst opracowywany, aktualizowany i publikowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.
MKP ma obecnie w wielu krajach - obok wersji na nośniku papierowym - postać elektroniczną, przetłumaczoną na języki narodowe. Jednym z celów funkcjonowania MKP jest wyszukiwanie zarówno opisów przyporządkowanych symbolom tej klasyfikacji, jak też - wyszukiwanie w licznych bazach dokumentów patentowych, gdzie symbol MKP jest najważniejszym (najbardziej skutecznym) kryterium wyszukiwawczym.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług

Inaczej Klasyfikacja nicejska, zatwierdzona na Międzynarodowej Konferencji w Nicei 15 czerwca 1957 roku. Porozumieniem Nicejskim Polska jest związana od 1997 roku.
Na całość Klasyfikacji składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem klasyfikacji towarów i usług Zgłaszający dokładnie zapoznał się ze wskazówkami dla użytkowników (zamieszczone są przed wykazem wszystkich klas).

Naruszenie prawa

1. (w sensie obiektywnym) postępowanie niezgodne z dyspozycją normy prawnej, zagrożone sankcją, np. bezprawne oznaczenie wyrobu w sposób sugerujący, że korzysta on z ochrony patentowej czy znaku towarowego. 2. (w sensie subiektywnym) naruszenie prawa podmiotowego polegającego na wkroczeniu w sferę możliwości postępowania zastrzeżoną dla uprawnionego, np. korzystanie bez stosownego zezwolenia (licencji) z cudzego prawa ochronnego/prawa z rejestracji, bezpodstawne podawanie się za autora lub współautora utworu, niewykonywanie obowiązków wynikających z umowy itp.

Nieuczciwa konkurencja

Konkurencja gospodarcza sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażająca interesom innych przedsiębiorców lub klientów lub naruszająca te interesy. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. Zasady zwalczania nieuczciwej konkurencji określa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nowość

Warunek wymagany do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, wynalazek/wzór użytkowy uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Ochrona prawnoautorska

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego są utwory. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Ochrona sui generis

Ochrona bazy danych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Bazą danych jest zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Uprawnionym do bazy danych jest producent, któremu przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. Czas trwania ochrony bazy danych liczy się od jej sporządzenia przez okres piętnastu lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona albo od dnia jej publicznego udostępnienia.

Oczywistość

Jeśli wynalazek jest oczywisty, to znaczy, że znawca o zwykłych umiejętnościach w danej dziedzinie techniki może łatwo wywnioskować go z publicznie dostępnych informacji (stan techniki).

Odmiany roślin

Nowe zbiorowości roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia: a) które można określić przejawianymi właściwościami wynikającymi z określonego genotypu lub kombinacji genotypów, b) które można odróżnić od każdej innej zbiorowości roślin co najmniej jedną przejawiającą się właściwością, c) które nie zmieniają się po rozmnożeniu albo na końcu właściwego jej cyklu rozmnożeń lub krzyżowań.

Odroczenie płatności

Na uzasadniony wniosek zgłaszającego, wniesiony przed upływem wyznaczonego terminu w wezwaniu, termin do uiszczenia opłat jednorazowych za ochronę może być przez Urząd Patentowy odroczony, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. Odroczony termin nie ulega przywróceniu.

Opis

Część zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego ujawniająca jego istotę.

Oryginalność topografii układu scalonego

Warunek wymagany do uzyskania patentu z rejestracji topografii układu scalonego; topografię uznaje się za oryginalną, jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstawania.

Osoba świadcząca usługi transgraniczne

Obywatel państwa członkowskiego (pod tym pojęciem rozumie się m.in. obywateli państw członkowskich oraz członków ich rodzin, obywateli państw trzecich, którym przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej) uprawniony w państwie członkowskim do wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej tymczasowo i okazjonalnie wykonujący te czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która podejmuje świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia takich usług (osoba ta ma obowiązek poinformować Krajową Radę Rzeczników Patentowych o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również w każdym kolejnym roku działalności).

Oznaczenie geograficzne

W rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, są to oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Oznaczeniami geograficznymi są: 1) nazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, które: a) pochodzą z określonego terenu oraz b) posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie - których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie; 2) oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów: a) pochodzących z określonego terenu oraz b) posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone. Co więcej, przez oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia stosowane dla towarów, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania tych warunków, także określenia o charakterze geograficznym nieodpowiadające dosłownie terenowi, z którego towar pochodzi, lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu.

Oznaczenie przedsiębiorstwa

Używanie firmy, nazwy, nazwiska przedsiębiorcy, godła, skrótu literowego, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu do oznaczenia tożsamości przedsiębiorstwa.

Patent

Prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze danego państwa

  1. patent europejski - patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy, który obejmuje wybrane państwa należące do Europejskiej Organizacji Patentowej;
  2. patent dodatkowy - patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowany samoistnie.
PATLIB

Sieć bibliotek patentowych i centrów informacji patentowej w Europie.

PCT

Układ o współpracy patentowej, z ang. Patent Cooperation Treaty, porozumienie międzynarodowe pozwalające ubiegać się o patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy w wielu państwach lub regionach za pomocą jednej procedury międzynarodowej (jednego zgłoszenia).