( W )
Słowo Definicja
Walidacja

Uznanie ważności patentu europejskiego w wybranych państwach członkowskich, może wymagać złożenia odpowiednich tłumaczeń lub dodatkowych opłat.

WIPO

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, z ang. World Intellectual Property Organization, organizacja utworzona na podstawie konwencji zawartej w Sztokholmie w 1967 r. zajmującej się popieraniem spraw własności przemysłowej i intelektualnej.

Własność intelektualna

Jest obszernym pojęciem obejmującym wszelkie wytwory ludzkiego umysłu. Zgodnie z art. 2 pkt viii) Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, własność intelektualna oznacza prawa odnoszące się do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów, wynalazków z każdej dziedziny techniki, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Pojęcie to obejmuje m.in. prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, dobra osobiste, czy inne prawa do know-how.

Własność przemysłowa

Rodzaj praw wyłącznych wynikających z krajowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Z kolei zgodnie z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej ustawą – Prawo własności przemysłowej prawami wyłącznymi są np.: patent, dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego, prawo z rejestracji topografii układów scalonych.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jest to rodzaj środka odwoławczego przysługujący stronie postępowania od postanowień/decyzji Urzędu. Termin na jego wniesienie wynosi w przypadku postanowienia 1 miesiąc od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, zaś decyzji - 2 miesiące od daty jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Wspólnotowy wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W przeciwieństwie do krajowego wzoru przemysłowego ochrona tego „wspólnotowego” obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej.

Współtwórca

Osoba, która we współdziałaniu z inną osobą lub innymi osobami przyczyniła się do stworzenia dobra intelektualnego (utworu, wynalazku, wzoru użytkowego). Za współtwórcę nie uważa się osoby, która udzieliła jedynie pomocy technicznej, np. przepisała jedynie rękopis dzieła lub przeprowadziła test laboratoryjny.

Współuprawniony

Osoba mająca wespół z kimś prawo do czegoś, np. prawo ochronne na wynalazek (patent).

Wtórna zdolność odróżniająca

Zdolność odróżniająca znaku towarowego nabyta w wyniku jego używania w obrocie gospodarczym w związku z konkretnym towarem i/lub usługą. Ten typ zdolności odróżniającej wynika z faktu intensywnego używania oznaczenia w obrocie gospodarczym.

WUP

Wiadomości Urzędu Patentowego jest publikatorem urzędowym w którym ogłasza się m.in.: o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich, dokonywane wpisy i zmiany w rejestrach dotyczące udzielonych praw. Szczegółowo określone informacje publikowane w WUP-ie wskazane są w ustawie Prawo własności przemysłowej. Począwszy od numeru 5/2020 (z datą publikacji 18 maja 2020 r.) WUP ukazuje się w poniedziałki co dwa tygodnie.

Wydzielenie

Podzielenie jednego zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego na kilka zgłoszeń wynalazków/wzorów użytkowych.

Wygaśnięcie prawa

Patrz: data wygaśnięcia prawa.

Wynalazek

Przedmiot ochrony, na który może być udzielony patent, za wynalazek uznaje się dowolne rozwiązanie o charakterze technicznym;

  1. wynalazek biotechnologiczny - wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany;
  2. wynalazek tajny - wynalazek stanowiący informację niejawną, której nadano klauzulę: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” lub „zastrzeżone”; wynalazek może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa.
Wyszehradzki Instytut Patentowy

Z ang. Visegrad Patent Institute (VPI), międzyrządowa organizacja działająca na rzecz współpracy patentowej założona przez cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowacką i Węgry (kraje V4), WIP posiada status Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT).

Wzór przemysłowy

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzory przemysłowe chronione są przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia ich ochrony na kolejne okresy ochronne. Ich rejestracja może trwać maksymalnie do 25 lat.

Wzór użytkowy

Rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.