WIPO DAS

Z dniem 1 września 2022 r. Urząd Patentowy RP (UPRP) przystąpił do korzystania z usługi cyfrowego dostępu i bezpiecznej wymiany dowodów pierwszeństwa (WIPO DAS) między uczestniczącymi w systemie urzędami własności intelektualnej (IP).

UPRP przystąpił do usługi jako urząd drugiego zgłoszenia, co oznacza, że będzie akceptował wszystkie dowody pierwszeństwa wymieniane za pośrednictwem WIPO DAS, w tym krajowe i międzynarodowe zgłoszenia wynalazków, zgłoszenia wzorów użytkowych, krajowe i międzynarodowe zgłoszenia wzorów przemysłowych, krajowe zgłoszenia znaków towarowych. Pobranie przez Urząd dowodu pierwszeństwa z biblioteki cyfrowej WIPO DAS wywołuje taki skutek, jak dostarczenie dowodu pierwszeństwa przez zgłaszającego w tradycyjny sposób.

Dla dochowania terminu na złożenie dowodu pierwszeństwa istotne jest, aby wniosek o pobranie dowodu pierwszeństwa z biblioteki cyfrowej wpłynął do UPRP w terminie przewidzianym do nadesłania dowodu pierwszeństwa, czyli w terminie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia w UPRP. Późniejsze złożenie takiego wniosku nie skutkuje złożeniem dowodu pierwszeństwa w powyższym terminie.

Korzystanie z usługi WIPO DAS umożliwia wnioskodawcom i urzędom spełnienie wymagań Konwencji Paryskiej, dotyczących certyfikacji i wzajemnego honorowania dokumentów w środowisku elektronicznym. Usługa WIPO DAS jest dedykowana dla dokumentów dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Jak skorzystać z usługi?

W celu przekazania do Urzędu Patentowego RP dokumentu pierwszeństwa umieszczonego w bibliotece cyfrowej WIPO DAS, należy:

  1. Utworzyć zaawansowane konto użytkownika (P2) na platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) -> instrukcja
  2. Wypełnić właściwy formularz zgłoszeniowy, podpisać i przesłać go do Urzędu za pomocą PUEUP -> instrukcja

UWAGA:

w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć checkbox „Wnoszę o pobranie przez UPRP z biblioteki cyfrowej (Digital Access Service WIPO) dowodu pierwszeństwa” oraz wypełnić pola: data pierwszego zgłoszenia, numer zgłoszenia i kod dostępu (DAS WIPO).

Pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia

UPRP, na podstawie złożonego w podaniu wniosku o pobranie dowodu pierwszeństwa z biblioteki cyfrowej WIPO DAS samodzielnie pobierze wskazany dowód pierwszeństwa i dołączy go do akt sprawy.

W przypadku, gdy UPRP, stwierdzi brak możliwości pobrania dowodu pierwszeństwa z biblioteki cyfrowej WIPO DAS niezwłocznie poinformuje zgłaszającego lub działającego w jego imieniu pełnomocnika o tym fakcie. W takim przypadku termin na złożenie dowodu pierwszeństwa nie ulega zawieszeniu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowejzgłaszający, jeżeli chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien do podania o udzielenie prawa dołączyć dowód pierwszeństwa. Dowód taki może być również złożony w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

Kontakt:

W sprawach związanych z aspektami usługi WIPO DAS należy kontaktować się z Centrum Informacji drogą elektroniczną: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl lub telefonicznie +48 22 579 05 55.

Koordynatorem Usługi WIPO DAS ze strony Urzędu Patentowego RP jest Pani Paulina Gortat (e-mail: paulina.gortat@uprp.gov.pl).