Praca w UPRP

Praca w korpusie eksperckim Urzędu Patentowego:

Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego jest orzekanie w sprawach dotyczących udzielania praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Zadania te realizowane są przez korpus ekspercki, grupę specjalistów wysokiej klasy ze wszystkich dziedzin techniki.

Uzyskanie uprawnień eksperta wymaga posiadania wyższego wykształcenia odpowiadającego zadaniom eksperta, znajomości języków obcych i odbycia aplikacji eksperckiej. Aplikacja trwa 3 lata, z tym, że w uzasadnionych przypadkach na wniosek aplikanta eksperckiego może być skrócona do 1 roku i 6 miesięcy. Stosunek pracy aplikanta eksperckiego nawiązuje Prezes Urzędu Patentowego na podstawie umowy o pracę na czas określony. Aplikacja, w trakcie której aplikant uzyskuje potrzebną wiedzę i umiejętność samodzielnej pracy polega na wykonywaniu przez kandydata na eksperta, czynności pod kierunkiem przydzielonego opiekuna aplikacji. Aplikacja kończy się egzaminem, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Patentowego. Po złożeniu egzaminu pracownikowi powierza się wykonywanie zadań w charakterze asesora przez okres nie krótszy niż 2 lata. W przypadku pozytywnej oceny przebiegu asesury, asesor uzyskuje uprawnienia eksperta. Wysokość wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich określona jest w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2411; z 2009 r. Nr 149, poz. 1204).

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w UPRP (publikowane są tylko oferty pracy z trwających aktualnie naborów)

Ogłoszenia w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa RM (ogłoszenia opublikowane po 1 czerwca 2016 r.)

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do instytucji ogłaszającej wymaganych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty przez ogłoszeniodawcę.

 

Oświadczenie wymagane dla celów aplikowania na wolne stanowisko w Urzędzie Patentowym RP

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 10:57:15
Data publikacji: 2019-12-16 10:57:28
Data ostatniej zmiany: 2020-03-03 10:27:50
Ilość odsłon artykułu: 12718