O UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Orzeczenia przyznające prawa wyłączne wydawane są przez niezawisłych ekspertów podległych w zakresie wydawanych decyzji jedynie przepisom ustawowym.

Sprawy sporne w zakresie unieważniania lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych rozstrzygane są przez Kolegia Orzekające Urzędu Patentowego.

Jednym z podstawowych zadań Urzędu Patentowego RP jest także prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje na temat stanu prawnego ochrony przedmiotów własności przemysłowej na terytorium Polski (więcej w Ustawie "Prawo własności przemysłowej" w Aktach prawnych).

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15:00 - 17:00, tel. (+48 22) 579 01 40.

Obsługę administracyjną skarg, wniosków i petycji wpływających do Prezesa Urzędu Patentowego prowadzi pracownik Departamentu Prawnego i Orzecznictwa:

Obsługę spraw wpływających od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz obsługę administracyjną skarg, wniosków i petycji wpływających do Prezesa Urzędu Patentowego prowadzi pracownik Departamentu Prawnego i Orzecznictwa:


Rozpowszechnianie informacji

Dostęp przez Internet:

Zbiory patentowe w Ośrodkach Informacji Patentowej.

Adres:

Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(+48 22) 579 05 55

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00


Konto bankowe UPRP:

  • NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  • NIP: 526-10-48-480
  • REGON: 000332251


Istnieje możliwość składania korespondencji do UPRP po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy - w siedzibie Urzędu Patentowego RP u dyżurującego portiera.

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 10:31:03
Data publikacji: 2019-12-16 10:31:11
Data ostatniej zmiany: 2023-12-14 13:51:09
Ilość odsłon artykułu: 3941