Informacja o rejestrach UPRP

Zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) Urząd Patentowy dla dokonywania wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji prowadzi następujące rejestry:

  • rejestr patentowy,
  • wyodrębnioną część rejestru patentowego obejmującą wpisy patentów europejskich,
  • rejestr dodatkowych praw ochronnych,
  • rejestr wzorów użytkowych,
  • rejestr wzorów przemysłowych,
  • rejestr znaków towarowych,
  • rejestr oznaczeń geograficznych,
  • rejestr topografii układów scalonych.

Prowadzone przez Urząd Patentowy rejestry są przeznaczone do dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych i praw z rejestracji. Urząd Patentowy dokonuje w rejestrze wpisu udzielonego prawa na podstawie prawomocnej decyzji o udzieleniu tego prawa. Do rejestru wpisuje się także zmiany stanu prawnego oraz zmiany aktualizujące dane zawarte w rejestrze. Rejestry są jawne. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej Urząd wydaje wyciągi z rejestru; wyciągi aktualne zawierające aktualny stan prawny oraz wyciągi pełne zawierające również wpisy zmienione i wykreślone. Za wyciągi z rejestru pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.

Karty rejestrowe zakładane po dniu 20.01.2020 r. dostępne są jedynie w formie elektronicznej. Rejestry prowadzone uprzednio w formie papierowej zostały zdigitalizowane i są udostępniane online (https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/search?lng=pl).

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 11:03:03
Data publikacji: 2019-12-16 11:03:25
Data ostatniej zmiany: 2020-08-05 14:27:34
Ilość odsłon artykułu: 5649