Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem podań o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Do podstawowych zadań Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wzorów przemysłowych należy:

  1. przyjęcie i badanie zgłoszeń wzorów przemysłowych
  2. orzekanie w sprawach udzielania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
  3. rozstrzyganie sporów dotyczących wzorów przemysłowych
  4. prowadzenie rejestrów wzorów przemysłowych

Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony prawnej wzorów przemysłowych:

  1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.)
  2.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 893; z 2015 r. poz. 176, z 2016 r. poz. 1780);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochrona wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1000, z 2004 r. Nr 35, poz. 309 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 241, z 2016 r. poz. 1623).
  4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1505).

W kolejnych podrozdziałach, składających się na niniejszy dział (po lewej stronie), zawarte zostały szczegółowe informacje na temat ochrony znaków towarowych, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz w innych obszarach świata.