Jaki wzór można chronić?

Wzór uważa się za nowy, jeżeli identyczny wzór lub wzór różniący się nieistotnymi szczegółami nie był ujawniony publicznie przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji w sposób umożliwiający dotarcie do osób zajmujących się dziedziną, której wzór dotyczy. Nie uważa się wzoru za udostępniony publicznie, jeżeli został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny bądź dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności. Wzór uważa się za nowy jeżeli jego publiczne udostepnienie przez twórcę, bądź jego następcę prawnego nastąpiło nie więcej niż 12 miesięcy przed datą zgłoszenia (bądź data według której oznacza się pierwszeństwo). Oznacza to, że jeżeli zaprojektowałeś nowy wzór najlepiej zanim go wprowadzisz na rynek, bądź ujawnisz w inny sposób dokonać zgłoszenia wzoru w Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Można dokonać zgłoszenia także w ciągu 12 miesięcy (tzw. ulga w nowości) od dnia jego publicznego udostępnienia, jednak wówczas istnieje ryzyko, że zgłoszenia podobnego wzoru dokona inny podmiot.

Wzór w dacie zgłoszenia powinien odznaczać się indywidualnym charakterem, tzn. ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku, powinno się różnić od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzory udostępnione publicznie przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy jego opracowywaniu.

  • Zgłoszenie powinno dotyczyć postaci wytworu lub jego części: ochronie nie podlegają plany, koncepcje, schematy, które mogą zostać zrealizowane w różnych wzorach (postaciach wytworu).

  • Zdolności rejestrowej są pozbawione wzory, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami (art. 106 ust. 1 ustawy pwp). Wyłączenie to dotyczy w szczególności wzorów obejmujących niewłaściwie zastosowane symbole religijne czy wzorów o charakterze wulgarnym bądź obscenicznym.

  • Z możliwości ochrony są wykluczone wzory zawierające oznaczenia wskazane art. 1291   ust. 1 pkt. 8-11 ustawy pwp. Dotyczy to w szczególności skrótów nazw państw, herbów, flag, godeł tych państw, nazw i herbów polskich miast i miejscowości, urzędowych oznaczeń przyjętych do używania w obrocie. Oznaczenie te mogą być wykorzystane we wzorze zgłoszonym do rejestracji jedynie w przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że otrzymał zgodę na ich używanie w obrocie. Ochronie nie podlegają także wzory zawierające elementy będące symbolami religijnymi, patriotycznymi, czy kulturowymi, których wykorzystanie we wzorze obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne bądź tradycję narodową.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej lub takich, które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem. (art.107 ust.1 i ust.2 ustawy pwp). W konkretnym produkcie fizycznym cechy czysto wizualne stanowią nierozerwalną całość z cechami technicznymi i użytkowymi. W fazie projektowania są one uwzględniane kompleksowo, niemniej ochrona w ramach wzoru przemysłowego dotyczy tylko cech wizualnych produktu, które nie wynikają z jego funkcji technicznej. Wyłączenie to dotyczy także cech wytworu, które muszą być wiernie odtworzone, tak by możliwe było mechaniczne połączenie go z innym wytworem. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku wzorów dotyczących całościowo zaprojektowanych systemów modularnych.