Urząd Patentowy RP, z dniem 17 marca 2021 r. wprowadza dla zgłaszających ubiegających się o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy możliwość skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania tych zgłoszeń (tzw. tryb Fast Track). Dzięki tej procedurze zgłoszenie może zostać szybciej rozpatrzone i zakończone ostateczną decyzją, np. o udzieleniu prawa z rejestracji, o ile będzie ono spełniało warunki dotyczące trybu przyspieszonego.

Zgłoszenia dokonane w trybie Fast Track mogą spełniać warunki dotyczące trybu Fast Track w chwili ich dokonywania, ale mogą przestać je spełniać na późniejszym etapie procedury (np. gdy ilustracje nie odpowiadają wymogom rejestracyjnym). W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie przestało spełniać warunki dotyczące trybu Fast Track, o których mowa w niniejszym dokumencie, będzie ono wyłączone spod tego trybu i dalej będzie rozpatrywane w trybie zwykłego postępowania. Urząd, o fakcie wyłączenia z trybu Fast Track, poinformuje na piśmie zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

Warunki dotyczące przyspieszonego postępowania (tzw. tryb Fast Track) dla zgłoszeń wzorów przemysłowych

 1. Zgłoszenia w trybie Fast Track można dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).
 2. Zgłaszający lub pełnomocnik musi posiadać profilowane konto klienta na PUEUP.
 3. Zgłoszenie powinno być dokonane wyłącznie za pomocą formularza Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy–tryb przyspieszony, przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń w trybie Fast Track.
 4. Zgłoszenie wzoru przemysłowego musi być jednolite. Niejednolitość zgłoszenia uznana będzie za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.
 5. Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana, za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) - usługi dostępnej w koncie klienta na PUEUP, przed wysłaniem zgłoszenia do Urzędu.
 6. Przez cały okres trwania postępowania, zgłoszenie powinno być procedowane elektronicznie. Zgłaszający lub pełnomocnik nie może złożyć oświadczenia o rezygnacji z doręczania korespondencji w postaci elektronicznej. Zmiana sposobu doręczania uznana będzie za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.
 7. Formularz, Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy–tryb przyspieszony, powinien być poprawnie wypełniony. Nieprawidłowości w tym zakresie uznane będą za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.

- oznaczenie zgłaszającego - w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zgodnie z nazwą widniejącą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z jednoczesnym wskazaniem aktualnego adresu siedziby albo zamieszkania zgłaszającego;

- oznaczenie pełnomocnika - imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika. Do podania należy dołączyć pełnomocnictwo (skutecznie umocowujące pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

- tytuł wzoru - tytuł wzoru powinien być wybrany z bazy Design Class.

- uprzednie pierwszeństwo - jeżeli w zgłoszeniu zastrzeżono uprzednie pierwszeństwa, wówczas do podania powinny być dołączone wszystkie konieczne dokumenty dotyczące pierwszeństwa, np. dowód pierwszeństwa, oraz o ile są konieczne - tłumaczenie dowodu pierwszeństwa, oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa. Braki w tym zakresie uznane będą za  okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.

- podstawa prawa do prawa z rejestracji - jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru powinien w podaniu wskazać twórcę  i podstawę swego prawa do uzyskania prawa z rejestracji. Nieprawidłowości w tym zakresie uznane będą za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.

- wskazanie twórcy wzoru - w podaniu należy wskazać wszystkich twórców –imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

- podpis - podanie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku wieloosobowej reprezentacji podmiotu podanie powinno być podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji podmiotu wskazaną w KRS lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji. Nieprawidłowe podpisanie podania uznane będzie za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.

 1. Ilustracje wzoru przemysłowego powinny być podpisane. W tym celu należy je opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ilustracje wzoru przemysłowego powinny być sporządzone w formacje jpg. Dołączenie do podania niepodpisanych ilustracji bądź ilustracji w pliku o innym formacie będzie uznane za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.
 2. Zgłaszający może dołączyć opis ograniczony do wyjaśnienia ilustracji.
 3. Sposób przedstawienia wzoru:
 1. wszystkie widoki muszą dotyczyć jednego i tego samego wzoru,
 2. nie należy zamieszczać dodatkowych elementów niebędących częścią wzoru, jak np. not objaśniających, liczb lub strzałek,
 3. wzór należy przedstawić na neutralnym tle,
 4. jeżeli wzór jest w kolorze, musi on być konsekwentnie przedstawiony w każdym rzucie,
 5. w przypadku produktu złożonego przynajmniej jeden widok powinien przedstawiać wzór w całości,
 6. tytuł wzoru powinien odpowiadać przedstawieniu wzoru.

Nieprawidłowości w  sposobie przedstawienia wzoru uznane będą za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.

 1. Do podania powinny być dołączone wszystkie niezbędne dowody i dokumenty. Braki w tym zakresie uznane będą za okoliczność wyłączającą zgłoszenie wzoru przemysłowego z trybu Fast Track.

Jednocześnie, w celu przyspieszenia wydania świadectwa rejestracji dla zgłoszeń wzorów przemysłowych rozpatrywanych w trybie Fast Track, zgłaszający lub pełnomocnik, po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, powinien:

 1. wnieść na konto Urzędu Patentowego wskazaną w decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji opłatę:

a) za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego, obejmujący 1-5 rok ochrony w wysokości 150,00 zł, oraz

b) za publikację o udzielonym prawie z rejestracji w wysokości 70,00 zł.

 1. złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji (art. 127a kpa).