Słowo Definicja
Twórca

1. osoba fizyczna, która kreuje dobra umysłowe dzięki własnej pracy intelektualnej, szczególnie w zakresie własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układu scalonego) lub własności intelektualnej (utwory, kreacje aktorskie), 2. (w myśl prawa autorskiego) osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzu utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Współtwórca

Osoba, która we współdziałaniu z inną osobą lub innymi osobami przyczyniła się do stworzenia dobra intelektualnego (utworu, wynalazku, wzoru użytkowego). Za współtwórcę nie uważa się osoby, która udzieliła jedynie pomocy technicznej, np. przepisała jedynie rękopis dzieła lub przeprowadziła test laboratoryjny.