( C )
Słowo Definicja
CETMOS

CETMOS (Central European Trade Mark Observation Service) - program świadczący usługi poszukiwania znaków towarowych pod kątem identyczności lub podobieństwa do uprzednio zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków towarowych.

Więcej o programie CETMOS.

Charakter techniczny

Warunek wymagany do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, rozwiązanie posiada charakter techniczny, jeżeli posiada cechy techniczne i rozwiązuje jakiś problem techniczny; za rozwiązania o charakterze nietechnicznym uważa się w szczególności: odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne; wytwory o charakterze jedynie estetycznym; schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej; programy komputerowe; przedstawienie informacji.

Czas trwania ochrony patentowej

Patent, pod warunkiem uiszczenia opłat, trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w urzędzie patentowym.

Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy

W Polsce wzór użytkowy, pod warunkiem uiszczenia opłat, trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy

Wynosi 10 lat od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Znak towarowy po wniesieniu odpowiedniej opłaty może być przedłużony na kolejne 10 letnie okresy ochronne.

Czas trwania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

Ochrona prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego jest bezterminowa, rozpoczyna się od dnia dokonania wpisu w rejestrze oznaczeń geograficznych.

Czas trwania prawa z rejestracji topografii układu scalonego

Czas trwania prawa z rejestracji topografii układu scalonego wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.

Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia i dzieli się na pięć pięcioletnich okresów ochrony.