( U )
Słowo Definicja
Ujawnienie

Przedstawienie wynalazku/wzoru użytkowego na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek/wzór użytkowy urzeczywistnić.

Układ scalony

Jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.

Umowa licencyjna

Umowa, na podstawie której uprawniony do danego prawa własności przemysłowej udziela innemu podmiotowi upoważnienie do korzystania z jego prawa w określonym zakresie oraz czasie, na określonym terytorium.

Umowa o przeniesienie praw

Umowa, na podstawie której uprawniony do danego prawa własności przemysłowej przenosi na inny podmiot swoje prawo do przedmiotu własności w całości lub części. Najczęściej będą to umowy sprzedaży lub darowizny.

Uprawniony do prawa

W myśl ustawy Prawo własności przemysłowej - osoba na rzecz, której udzielono prawa ochronnego/prawa z rejestracji na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografie układu scalonego.

Uprawniony do zgłoszenia

Podmiot, któremu przysługuje prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Kod pocztowy dla przesyłek kurierskich: 00-608 Warszawa

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP:
Prezes – Edyta Demby-Siwek
Dyrektor Generalny – Marcin Dobruk

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(22) 579 05 55

Faks ogólny:
(22) 579 00 01

Więcej informacji w zakładce O Urzędzie.

Ustawa PWP

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288).