( K )
Słowo Definicja
Klasyfikacja lokarneńska

Międzynarodowa klasyfikacja wzorów przemysłowych wykorzystywana do celów rejestracji wzorów przemysłowych. Powstała w wyniku Porozumienia lokarneńskiego z 1968 r. ustanawiającego tę klasyfikację. Składa się z 32 klas, zawiera alfabetyczny wykaz towarów.

Klasyfikacja nicejska

Międzynarodowa klasyfikacja wykorzystywana do celów rejestracji znaków towarowych. Powstała w wyniku Porozumienia nicejskiego z 1957 r. ustanawiającego tę klasyfikację. Składa się z 34 klas towarowych oraz 11 klas usługowych, zawiera alfabetyczny wykaz towarów.

Klasyfikacja patentowa

System grupowania wynalazków i wzorów użytkowych, np. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (IPC).

Klasyfikacja wiedeńska

Międzynarodowa klasyfikacja ułatwiająca prowadzenie poszukiwań w zakresie słowno-graficznych i graficznych znaków towarowych. Powstała w wyniku Porozumienia wiedeńskiego z 1973 r. ustanawiającego tę klasyfikację. Składa się z 29 kategorii.

Know-how

1. (sensu stricto) projekt wynalazczy stanowiący tajemnicę określonego podmiotu gospodarczego. 2. (sensu largo) każda produkcyjna, handlowa lub inna tajemnica podmiotu gospodarczego, nadająca się do wykorzystania w działalności gospodarczej.

Kod rodzaju publikacji

Kod literowy (po którym może też wystąpić cyfra) pozwalający określić rodzaj publikacji; zazwyczaj kod A oznacza zgłoszenie patentowe, B opis patentowy, U zgłoszenie wzoru użytkowego, Y opis ochronny wzoru użytkowego, S opis ochronny wzoru przemysłowego, T tłumaczenie.

Konwersja

Zmiana, zamiana np. zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego.

Konwersja unijnego znaku towarowego

Procedura stosowana w przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i rejestracji międzynarodowej. Jeżeli ZTUE przestaje istnieć, można dokonać jego konwersji w znaki towarowe, które są ważne w niektórych państwach członkowskich. Konwersja jest szczególnie przydatna w radzeniu sobie z możliwymi problemami związanymi z jednolitym charakterem ZTUE. Na przykład jeżeli znak towarowy UE ma problemy z rejestracją jedynie w jednym lub w kilku krajach w oparciu o bezwzględne przesłanki lub w związku ze sprzeciwem opartym na wcześniejszym prawie ważnym wyłącznie w jednym kraju lub w kilku krajach, zgłaszający ZTUE może zwrócić się o konwersję ZTUE w indywidualne, krajowe zgłoszenia znaków towarowych w innych krajach, w których te bezwzględne przesłanki lub podstawa sprzeciwu nie mają zastosowania. Można również dokonać konwersji rejestracji międzynarodowych w krajowe zgłoszenia znaków towarowych w państwach członkowskich UE i we wskazanie stron porozumienia madryckiego lub protokołu madryckiego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).