( O )
Słowo Definicja
Ochrona prawnoautorska

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego są utwory. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Ochrona sui generis

Ochrona bazy danych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Bazą danych jest zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Uprawnionym do bazy danych jest producent, któremu przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. Czas trwania ochrony bazy danych liczy się od jej sporządzenia przez okres piętnastu lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona albo od dnia jej publicznego udostępnienia.

Oczywistość

Jeśli wynalazek jest oczywisty, to znaczy, że znawca o zwykłych umiejętnościach w danej dziedzinie techniki może łatwo wywnioskować go z publicznie dostępnych informacji (stan techniki).

Odmiany roślin

Nowe zbiorowości roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia: a) które można określić przejawianymi właściwościami wynikającymi z określonego genotypu lub kombinacji genotypów, b) które można odróżnić od każdej innej zbiorowości roślin co najmniej jedną przejawiającą się właściwością, c) które nie zmieniają się po rozmnożeniu albo na końcu właściwego jej cyklu rozmnożeń lub krzyżowań.

Odroczenie płatności

Na uzasadniony wniosek zgłaszającego, wniesiony przed upływem wyznaczonego terminu w wezwaniu, termin do uiszczenia opłat jednorazowych za ochronę może być przez Urząd Patentowy odroczony, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. Odroczony termin nie ulega przywróceniu.

Opis

Część zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego ujawniająca jego istotę.

Oryginalność topografii układu scalonego

Warunek wymagany do uzyskania patentu z rejestracji topografii układu scalonego; topografię uznaje się za oryginalną, jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstawania.

Osoba świadcząca usługi transgraniczne

Obywatel państwa członkowskiego (pod tym pojęciem rozumie się m.in. obywateli państw członkowskich oraz członków ich rodzin, obywateli państw trzecich, którym przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej) uprawniony w państwie członkowskim do wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej tymczasowo i okazjonalnie wykonujący te czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która podejmuje świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia takich usług (osoba ta ma obowiązek poinformować Krajową Radę Rzeczników Patentowych o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również w każdym kolejnym roku działalności).

Oznaczenie geograficzne

W rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, są to oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Oznaczeniami geograficznymi są: 1) nazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, które: a) pochodzą z określonego terenu oraz b) posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie - których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie; 2) oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów: a) pochodzących z określonego terenu oraz b) posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone. Co więcej, przez oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia stosowane dla towarów, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania tych warunków, także określenia o charakterze geograficznym nieodpowiadające dosłownie terenowi, z którego towar pochodzi, lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu.

Oznaczenie przedsiębiorstwa

Używanie firmy, nazwy, nazwiska przedsiębiorcy, godła, skrótu literowego, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu do oznaczenia tożsamości przedsiębiorstwa.