Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych ustanawia system administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), w ramach którego, dokonując jednego zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym w Genewie oraz wnosząc jedną kompleksową opłatę, można ubiegać się o ochronę wzorów przemysłowych w wyznaczonych Umawiających się Państwach/ Stronach sygnatariuszach tego samego aktu Porozumienia haskiego.

Rejestracja międzynarodowa wywołuje taki sam skutek prawny w każdym wyznaczonym Państwie/ Stronie, jak gdyby wzór został zgłoszony bezpośrednio w tym Państwie/ Stronie.

Polska jest stroną Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, który został przyjęty 2 lipca 1999 r. i wszedł w życie 23 grudnia 2003 r. W związku z tym polskie podmioty mogą ubiegać się o ochronę w innych państwach i organizacjach będących stroną tego samego aktu. Stronami Aktu genewskiego Porozumienia haskiego są: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Egipt, Estonia, Francja, Ghana, Gruzja, Hiszpania, Islandia, Kirgistan, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Mongolia, Namibia, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowenia, Syryjska Republika Arabska, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI), Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno być dokonane na formularzu DM/1 lub online, przy wykorzystaniu systemu eHague w wybranej wersji językowej (angielskiej, francuskiej lub hiszpańskiej). Na stronie WIPO znajdują się obszerne wyjaśnienia dotyczące wypełnienia formularza oraz stosowania procedury eHague. Precyzyjne wymagania dotyczące zgłoszenia międzynarodowego określa Zasada 7 Wspólnego Regulaminu Wykonawczego.

Zgłoszenie międzynarodowe powinno obejmować:

  • wniosek o rejestrację międzynarodową złożony w jednym z wymaganych języków;
  • dane zgłaszającego podane zgodnie z wytycznymi określonymi w Instrukcjach Administracyjnych (imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres) oraz wskazanie Umawiającej się Strony zgłaszającego, w stosunku do której zgłaszający spełnia warunki uprawniające do rejestracji międzynarodowej;
  • przedstawienie wzoru (ilustracje);
  • wyznaczenie (wskazanie) Umawiających się Stron (państw i/ lub organizacji regionalnych), w których zgłaszający ubiega się ochronę (wszystkie Umawiające się Strony, w których zgłaszający planuje ubiegać się o ochronę powinny być wskazane w chwili dokonywania zgłoszenia, system haski nie przewiduje możliwości późniejszego wyznaczenia);

Maksymalny czas ochrony wzoru przemysłowego wynosi 25 lat, podzielony na okresy pięcioletnie, chyba że przepisy wyznaczonego państwa/ organizacji przewidują okres krótszy (np. 15-letni).

Zgłoszenie może być dokonane bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Należy pamiętać, że Urząd Patentowy jest jedynie Urzędem pośredniczącym i nie przeprowadza żadnych badań formalnych zgłoszenia.