Słowo Definicja
Zgłaszający

Strona postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji.