( E )
Słowo Definicja
Elektroniczne zbiory informacji patentowej

Zbiory informacji patentowej, jakie gromadzi i udostępnia UPRP składają się między innymi z pełnych tekstów opisów. Jednymi z kryteriów systematycznego porządku gromadzenia są:

  • NUMERY zgłoszeń - unikatowe numery nadawane wpływającym do UPRP zgłoszeniom;
  • NUMERY praw wyłącznych - unikatowe numery nadawane w związku z decyzjami o udzieleniu praw wyłącznych.

Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach opatrzone ww. numerami są, zgodnie z procedurą oraz praktyką UPRP, ujawniane publicznie w różnych wydawnictwach (np. BUP, WUP) i bazach danych. W ślad za ujawnieniem - w miarę postępującej procedury - publikowane są kopie pełnych tekstów:

  • OPISÓW zgłoszeń (oryginalnie wniesionych przez zgłaszających - opisów, zastrzeżeń, rysunków);
  • OPISÓW patentowych i ochronnych (w postaci oficjalnych publikacji nakładem Wydawnictw UPRP).

Do czasu wydania i uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu prawa - w wydawnictwach, bazach danych i systemach wyszukiwawczych - znajdziemy TYLKO informacje o danych zgłoszeniach.

Jeśli danym zgłoszeniom zostaną udzielone prawa, w wyżej wymienionych systemach pojawia się informacja opatrzona drugim numerem (numerem prawa wyłącznego), który staje się dodatkowym kryterium związanym z danym zgłoszeniem.

eOLF

Akronim, gra słów - epoline online filing - zgłaszanie elektroniczne wynalazków w systemie elektronicznego zgłaszania opracowanym przez Europejski Urząd Patentowy.

EPO

Europejski Urząd Patentowy, z ang. European Patent Office, organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej, którego zadaniem jest udzielanie patentów europejskich.

EUIPO

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, z ang. European Union Intellectual Property Office, Instytucja Unii Europejskiej zarządzająca prawami związanymi z unijnymi znakami towarowymi i wspólnotowymi wzorami przemysłowymi, obowiązującymi w całej UE. Prawa te uzupełniają krajowe prawa własności intelektualnej i są powiązane z międzynarodowymi systemami własności intelektualnej. EUIPO odpowiada również za europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i za bazę utworów osieroconych.

EURO-PCT

Procedura międzynarodowa (PCT) przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).