Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776) istnieje możliwość ubiegania się o pierwszeństwo z wystawy (innej niż wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w Rzeczypospolitej Polskiej) do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Wystawy korzystające z takiego przywileju wskazuje Prezes Urzędu Patentowego RP w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”.

Z inicjatywą wskazania takiej wystawy może wystąpić właściwy minister, wojewoda lub podmiot zawodowo zajmujący się organizacją wystaw.

Wystawa ma dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję.

Wymogi dla uzyskania przywileju pierwszeństwa z wystawy:

 1. wystawa organizowana jest co najmniej od 5 lat,
 2. wystawa organizowane jest przynajmniej raz na 2 lata,
  oraz
 3. liczba wystawców nie może być niższa niż 50 wystawców.
   

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. oficjalną nazwę wystawy, ze wskazaniem czy ma ona charakter krajowy, regionalny czy międzynarodowy,
 2. miejsce, datę rozpoczęcia i okres trwania wystawy,
 3. zakres przedmiotowy wystawy.
   

Natomiast w odniesieniu do wynalazków istnieje jedynie możliwość ubiegania się o pierwszeństwo do uzyskania patentu w przypadku wystawienia wynalazku na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232 i 233).

Więcej informacji znajduje się na stronie Bureau International des Expositions.


Komunikat w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać dokument pierwszeństwa z wystawy krajowej:

I. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru przemysłowego powinien zawierać:

1) zaświadczenie kierownika wystawy o wystawieniu wzoru przemysłowego na danej wystawie; zaświadczenie zawiera nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę, okres trwania i miejsce wystawy, datę wystawienia wzoru przemysłowego oraz stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączoną ilustracją tego przedmiotu,

2) ilustracje wystawionego przedmiotu, ujawniające jego istotne cechy, poświadczone przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów,

3) dokument stwierdzający charakter wystawy.

Dowód pierwszeństwa może obejmować kilka odmian wzoru, jeżeli wszystkie te odmiany były wystawione na wystawie.

Jeżeli przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób włókienniczy, do dowodu pierwszeństwa mogą być dodatkowo dołączone próbki materiału włókienniczego poświadczone przez kierownika wystawy.

II. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru użytkowego powinien zawierać:

1) zaświadczenie kierownika wystawy o wystawieniu wzoru użytkowego na danej wystawie; zaświadczenie to powinno zawierać nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę i miejscowość, okres jej trwania, datę wystawienia wzoru użytkowego, a także stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego przedmiotu,

2) opis i rysunek wystawionego przedmiotu, ujawniających jego istotne cechy techniczne, poświadczone przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów,

3) dokument stwierdzający charakter wystawy.

III. W dokumencie pierwszeństwa powinna być zawarta informacja, że pierwszeństwo z wystawy może stanowić podstawę zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.