Słowo Definicja
Wynalazek

Przedmiot ochrony, na który może być udzielony patent, za wynalazek uznaje się dowolne rozwiązanie o charakterze technicznym;

  1. wynalazek biotechnologiczny - wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany;
  2. wynalazek tajny - wynalazek stanowiący informację niejawną, której nadano klauzulę: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” lub „zastrzeżone”; wynalazek może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa.