Niniejsze Wytyczne są realizacją uprawnienia Prezesa Urzędu Patentowego RP określonego w art. 269 ust. 3–6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp).

Wytyczne zostały opracowane w oparciu o bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów zatrudnionych w Urzędzie. Przygotowany materiał uwzględnia obowiązujący stan prawny, a także krajowy i europejski dorobek w tej dziedzinie. Zgodnie z postanowieniami ustawy pwp Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego RP pozytywnie zaopiniowało ogólne wytyczne Prezesa Urzędu w drodze uchwały. Zostały one opublikowane w 16 numerze „Wiadomości Urzędu Patentowego” 19 października 2020 roku.

Cel

Współczesna gospodarka, oparta na wiedzy, wymaga spójnego systemu orzecznictwa w zakresie własności przemysłowej. Dlatego celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosowania przepisów ustawowych przez ekspertów orzekających w sprawie wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ochrony innowacyjnych rozwiązań.

Zakres stosowania

Wytyczne stanowią dyrektywy interpretacyjne, które eksperci Urzędu są obowiązani uwzględnić przy orzekaniu w prowadzonych sprawach. Wytyczne wiążą wyłącznie ekspertów, nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą być powoływane jako podstawa prawna wydanej przez Urząd decyzji lub postanowienia. Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu pełnią rolę interpretacyjną – jak wskazuje się w literaturze przedmiotu – stanowią swego rodzaju instrukcje dotyczące sposobu stosowania prawa i służą przede wszystkim ujednoliceniu praktyki Urzędu Patentowego.

Niniejsze Wytyczne będą sukcesywnie aktualizowane i poszerzane o kolejne zagadnienia, tak aby wyeliminować pojawiające się rozbieżności interpretacyjne oraz zapewnić ujednolicenie orzecznictwa w oparciu o własne doświadczenia, jak i najlepsze międzynarodowe praktyki.

Przekazując Państwu ten dokument, wyrażam nadzieję, że będzie on stanowić istotne wsparcie nie tylko dla ekspertów Urzędu, ale także dla wszystkich zgłaszających przedmioty własności przemysłowej do ochrony.

 

Aktualizacje Wytycznych Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych: