Niniejsze Wytyczne są realizacją uprawnienia Prezesa Urzędu Patentowego RP określonego w art. 269 ust. 3–6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp).

Wytyczne zostały opracowane w oparciu o bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów zatrudnionych w Urzędzie. Przygotowany materiał uwzględnia obowiązujący stan prawny, a także krajowy i europejski dorobek w tej dziedzinie. Zgodnie z postanowieniami ustawy pwp Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego RP pozytywnie zaopiniowało ogólne wytyczne Prezesa Urzędu w drodze uchwały. Zostały one opublikowane w 16 numerze „Wiadomości Urzędu Patentowego” 19 października 2020 roku.

Cel

Współczesna gospodarka, oparta na wiedzy, wymaga spójnego systemu orzecznictwa w zakresie własności przemysłowej. Dlatego celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosowania przepisów ustawowych przez ekspertów orzekających w sprawie wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ochrony innowacyjnych rozwiązań.

Zakres stosowania

Wytyczne stanowią dyrektywy interpretacyjne, które eksperci Urzędu są obowiązani uwzględnić przy orzekaniu w prowadzonych sprawach. Wytyczne wiążą wyłącznie ekspertów, nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą być powoływane jako podstawa prawna wydanej przez Urząd decyzji lub postanowienia. Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu pełnią rolę interpretacyjną – jak wskazuje się w literaturze przedmiotu – stanowią swego rodzaju instrukcje dotyczące sposobu stosowania prawa i służą przede wszystkim ujednoliceniu praktyki Urzędu Patentowego.

Niniejsze Wytyczne będą sukcesywnie aktualizowane i poszerzane o kolejne zagadnienia, tak aby wyeliminować pojawiające się rozbieżności interpretacyjne oraz zapewnić ujednolicenie orzecznictwa w oparciu o własne doświadczenia, jak i najlepsze międzynarodowe praktyki.

Przekazując Państwu ten dokument, wyrażam nadzieję, że będzie on stanowić istotne wsparcie nie tylko dla ekspertów Urzędu, ale także dla wszystkich zgłaszających przedmioty własności przemysłowej do ochrony.