Słowo Definicja
Własność przemysłowa

Rodzaj praw wyłącznych wynikających z krajowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Z kolei zgodnie z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej ustawą – Prawo własności przemysłowej prawami wyłącznymi są np.: patent, dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego, prawo z rejestracji topografii układów scalonych.