Kierownictwo

Edyta Demby-Siwek

Prezes
Edyta Demby-Siwek

Europejski i polski rzecznik patentowy, od 2014 roku Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, poprzednio Naczelnik Wydziału Prawnego i Wydziału Oznaczeń Geograficznych oraz ekspert zajmujący się problematyką znaków towarowych. Na stanowisku Dyrektora Departamentu Znaków Towarowych zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce, przewodniczyła delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wiceprzewodnicząca zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej, pełnomocnik Urzędu Patentowego RP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przed podjęciem pracy w Urzędzie Patentowym RP zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polski oraz europejski rzecznik patentowy, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji artykułów prasowych dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Prywatnie żona i mama dwóch synów.


Marcin Dobruk

Dyrektor Generalny
Marcin Dobruk

2 stycznia 2020 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest urzędnikiem mianowanym. Dodatkowo jest audytorem wewnętrznym o polskich (zaśw. Ministra Finansów) i międzynarodowych kwalifikacjach (CGAP®), QA Validation, a także audytorem ISO 27001 i ISO 9001. Uczestnik kilku studiów podyplomowych m.in. z zakresu spraw europejskich, kontroli i audytu, ewaluacji oraz zarządzania usługami z zakresu informatyzacji organizacji. W 2019 r. ukończył program realizowany w formule Master of Public Administration w partnerstwie przez KSAP i IESE Business School - University of Navarra. Od początku drogi zawodowej związany z administracją rządową. Pracę rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Następnie był pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz Ministerstwa Zdrowia, a także Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w służbie cywilnej na stanowiskach kierowniczych, w tym jako dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. W latach 2013-2017 wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM. Obecnie członek niezależny komitetów audytu przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrze Spraw Zagranicznych. Wykładowca i trener z zakresu audytu, kontroli i zarządzania w sektorze publicznym. Współautor komentarza do ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Odznaczony Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.