Kierownictwo

Edyta Demby-Siwek

Prezes
Edyta Demby-Siwek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej, polski i europejski rzecznik patentowy. Na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego RP powołana w 2019 roku.

Z Urzędem związana od 2004 roku, kiedy rozpoczęła pracę w Departamencie Znaków Towarowych, uzyskując uprawnienia eksperta. W latach 2014-2019 jako Dyrektor tego Departamentu zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej oraz wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Przewodniczyła również delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Była także pełnomocnikiem Urzędu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Przed podjęciem pracy w Urzędzie Patentowym RP zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji oraz artykułów prasowych dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Prywatnie żona i mama dwóch synów, a także właścicielka labradorki.


Patrycja Czubkowska

Zastępca Prezesa
Patrycja Czubkowska

Prawnik, rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa europejskiego.

Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie pracowała przy harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Odbyła staż w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Następnie była ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie zajmowała się analizą projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz w ramach pomocy publicznej. Pracowała również jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z sektora publicznego przeszła do biznesu. Po uzyskaniu tytułu zawodowego rzecznika patentowego w ramach własnej kancelarii świadczyła pomoc prawną w obszarze ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Była też Zastępcą Dyrektora Departamentu Prawnego w drugiej największej w Europie firmie z branży kolejowego transportu towarów, gdzie koordynowała i nadzorowała pracę zespołu prawników i doradców zewnętrznych. Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.


Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa
Piotr Zakrzewski

Na stanowisko Zastępcy Prezesa powołany 27 stycznia 2020 roku.
Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej.
Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych (dotyczących m. in. funkcjonowania rządów mniejszościowych w III Rzeczypospolitej, instytucji weta ustawodawczego, dylematów wokół większości parlamentarnej, a także współautor tłumaczenia Konstytucji Kenii), jak również ochrony własności intelektualnej (zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia komercjalizacji i transferu technologii).
Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i przedsiębiorców, na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Od 2013 roku wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Słuchacz kursu "Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” na Wydziale Teologicznym UKSW. Interesuje się duchowością i życiem św. Ignacego Loyoli.


Marcin Dobruk

Dyrektor Generalny
Marcin Dobruk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik kilku studiów podyplomowych m.in. z zakresu spraw europejskich, kontroli i audytu, ewaluacji oraz zarządzania usługami z zakresu informatyzacji organizacji. Dodatkowo jest audytorem wewnętrznym o polskich (zaśw. Ministra Finansów) i międzynarodowych kwalifikacjach (CGAP®), QA Validation. W 2019 r. ukończył program realizowany w formule Master of Public Administration w partnerstwie przez KSAP i IESE Business School - University of Navarra.

Urzędnik mianowany. Od początku drogi zawodowej związany z administracją rządową. Pracę rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Następnie był pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz Ministerstwa Zdrowia, a także Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Od stycznia 2020 r. jest Dyrektorem Generalnym Urzędu Patentowego RP.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, w tym kilkukrotnie na stanowiskach dyrektora generalnego. W latach 2013-2017 wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM. Obecnie jest członkiem niezależnym komitetu audytu w kilku ministerstwach.

Wykładowca i trener z zakresu audytu, kontroli i zarządzania w sektorze publicznym. Współautor komentarza do ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Odznaczony Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.