Słowo Definicja
Nieuczciwa konkurencja

Konkurencja gospodarcza sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażająca interesom innych przedsiębiorców lub klientów lub naruszająca te interesy. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. Zasady zwalczania nieuczciwej konkurencji określa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.