Deklaracja dostępności

Urząd Patentowy RP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Dokumenty

Niektóre pliki w formatach .doc, .docx i .pdf nie są w pełni dostępne (np. może w nich brakować nagłówków).

Materiały multimedialne

Większość filmów nie posiada napisów rozszerzonych. Stopniowo dodajemy napisy do wybranych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Badzioch-Brylska, dostepnosc@uprp.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularza wniosku o zapewnienie dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu i wydrukować albo wypełnić ręcznie po wydrukowaniu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Dostępność architektoniczna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia - od al. Niepodległości i od dziedzińca oznaczone literami A i B. Wejście A (wejście główne przez portiernię) jest bezprogowe. Przy schodach do wejścia B znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakami: poziomym i pionowym.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A, a za recepcją znajduje się winda, która umożliwia osobom ze szczególnymi potrzebami dostanie się na poziom Kancelarii Ogólnej oraz Centrum Informacji o Własności Przemysłowej bez konieczności korzystania ze schodów w hallu głównym. Wejście B nie posiada recepcji, ale po naciśnięciu oznaczonego tam dzwonka na wideofonie portier dyżurny asystuje osobie niepełnosprawnej.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Utrudniony jest dostęp do sal rozpraw - Urząd zapewnia w tym przypadku rozwiązanie alternatywne w postaci schodołazu lub ramp podjazdowych. Obsługą schodołazu i ramp zajmuje się portier. W budynku dostępne są windy, umożliwiające przejazd na inne kondygnacje.
Kompleksowy remont wejścia głównego, hallu głównego oraz korytarzy na kondygnacjach od 0 do 6 w starszej części budynku został przeprowadzony w latach 2022 i 2023.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na poziomie Kancelarii Ogólnej i Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej i na każdej kondygnacji nowej części budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W urzędzie są zainstalowane dwie pętle indukcyjne, jedna w Kancelarii Ogólnej (przyjmowanie korespondencji), zaś druga w Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej (obsługa bezpośrednia).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP (parter budynku) można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy urzędu dla osób niedosłyszących lub niesłyszących.

Dostęp do usług informacyjnych i konsultacyjnych przy pomocy tłumacza PJM zapewniony jest także poprzez stronę internetową uprp.gov.pl (połączenie on-line z tłumaczem języka migowego).

Z pracownikami Urzędu można komunikować się także poprzez pocztę elektroniczną, sms, wirtualne okno obsługi, faks, chatbot. Pełna informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej Urzędu.

W budynku Urzędu, przy Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej, znajduje się pokój cichej obsługi.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021