Znaki towarowe są obecne w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Widzimy je na każdym towarze, domu, szkole, w sklepie, w reklamie, na ulicach miast.

Głównymi aktami prawnymi regulującymi sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych są:

  1. ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776, z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych z dnia 8 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2053);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623);
  4. Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505).

Należy w tym miejscu podkreślić, że to właśnie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jako centralny organ administracji rządowej jest właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem podań o udzielenie prawa ma znak towarowy. 1) Przyjmuje on i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, 2) orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy, 3) rozstrzyga spory w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych. Urząd Patentowy RP 4) prowadzi również rejestry znaków towarowych.

W kolejnych podrozdziałach, składających się na niniejszy dział (po lewej stronie), zawarte zostały szczegółowe informacje na temat ochrony znaków towarowych, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz w innych obszarach świata.