Zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego powinno obejmować:

  • podanie (pobierz Formularz podania);
  • 1 egzemplarz fotografii lub odbitki w przypadku znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji;
  • 2 egzemplarze informatycznych nośników danych zawierających nagranie dźwięku w przypadku znaku towarowego dźwiękowego lub multimedialnego (lub innych znaków które można przedstawić na nośniku);
  • dowód uiszczenia opłaty od zgłoszenia (zob. tabela opłat);
  • dowód pierwszeństwa lub oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa (dowód pierwszeństwa nie jest wystawiony na zgłaszającego), jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
  • dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, w przypadkach określonych w art. 1291 ust. 1 pkt 9-11 ustawy pwp 

Przykładowe oznaczenia, dla których trzeba wykazać się oznaczeniem odpowiednim oznaczeniem:

- symbole Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn),

- znaki sił zbrojnych,

- skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych;

  • regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, znak gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego;
  • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

Do zgłoszenia, dokonanego w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, zgłaszający powinien dołączyć również inne niż powyżej wymienione dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu.

W podaniu należy zaznaczyć, jakie dokumenty są do niego załączone, bądź dołączyć do niego ich spis.

Zgłoszenie znaku towarowego i dalsza korespondencja wymagają zachowania formy pisemnej. Podanie wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Patentowego RP, za pośrednictwem poczty, bądź za pomocą telefaksu albo elektronicznie, przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego PUEUP.

W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty jego nadania telefaksem. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Przykład prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

Miejsce na pieczątkę zgłaszającego

Nr zgłoszenia ……………………....

Data zgłoszenia......................

Uwaga : Po lewej stronie podania znajdują się wskazówki jak poprawnie wypełnić podanie

(wypełnia Urząd Patentowy RP)

Nasz znak: ………………………………...

(numer korespondencji wychodzącej Zgłaszającego)

URZĄD  PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

 

00-950 Warszawa
al. Niepodległości 188/192
skr. poczt. 203

PODANIE

(zaznacz właściwe pole „X”)

o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (indywidualny)

o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy (art. 136, art.138)*

o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny (art. 1362, art. 138)*

o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy (art. 122, art. 138)*

1. Zgłaszający

Więcej niż jeden zgłaszający

Zaznacz „X” jeżeli w zgłoszeniu występuje więcej niż jeden zgłaszający
i wypełnij załącznik do podania: Wykaz zgłaszających.

Zgłaszającym może być: osoba fizyczna lub osoba prawna, organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, działająca
w imieniu Skarbu Państwa.

   Dane zgłaszającego

Zgłaszający

Np. Przedsiębiorstwo Pana Jan Kowalskiego

Adres/siedziba Zgłaszającego

       Np. Al. Niepodległość 188/192

     

                00-950  Warszawa

              

Telefon

                Np.. 500XXXXXX

Email

numer identyfikacyjny REGON (jeżeli zgłaszający go posiada)

               (wpisać nr REGON)

numer KRS (jeżeli zgłaszający go posiada)

                  (wpisać nr KRS)

2. Pełnomocnik

(wypełnić jeżeli dotyczy)

Pełnomocnikiem strony
w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być: rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy
o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

              Dane pełnomocnika

Imię

                          Np. Jan 

Nazwisko

                       Wiśniewsku

Nazwa kancelarii *

*) wypełnić jeżeli dotyczy

Np. Kancelaria Prawna Jan Wiśniewskiego

zaznacz właściwe pole „X”

Rzecznik patentowy

Adwokat

Radca prawny

Inny

Ulica, nr budynku, nr lokalu

Np. 1

Miejscowość

Np. Warszawa

Poczta

Np. Warszawa 1

Kod pocztowy

Np. 02-77x

Kraj

Polska

Telefon

Np. 500XXXXXX

Email

Np jwisniewski@uprp.pl

3. Znak towarowy

(należy przedstawić znak towarowy)

Każdy znak towarowy należy zgłosić oddzielnie.

Za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów.

Fotografia lub odbitka nie może być mniejsza niż 8 cm x8cm i większa niż
10 cm x 10 cm; może być wykonana dowolną techniką umożliwiającą ich reprodukcję.

Jeżeli przedstawienie znaku w podaniu byłoby utrudnione ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak może zostać przedstawiony na odrębnym arkuszu (format A4).

UWAGA: W przypadku ubiegania się
o ochronę znaku towarowego barwnego zamieszczona fotografia lub odbitka musi być przedstawiona
w kolorze.

 

uwaga : Po lewej stronie podania znajdują się wskazówki jak poprawnie wypełnić podanie

                   Logotyp marki samochodów Renault

 

                     

                     Wskazać odbitkę znaku towarowego

3a)   Rodzaj znaku

(zaznacz właściwe pole „X”)

Słowny

Kolor

 X

Słowno-graficzny

Dźwiękowy

Graficzny

Ruchomy

Przestrzenny

Multimedialny

Pozycyjny

Holograficzny

Znak stanowiący deseń

Inny

4. Kolorystyka znaku

(wypełnić jeżeli dotyczy)

zaznacz właściwe pole „X”

  x

czarno-biały

barwny

5. Opis znaku

Opis znaku musi być zgodny z jego reprezentacją i jest wskazany w przypadku znaków: pozycyjnych, znaków stanowiących deseń, kolorów, znaków ruchomych oraz innych.
W przypadku znaków barwnych należy podać wykaz kolorów (w razie potrzeby  z określeniem ich szczegółowych parametrów odcieni – zalecana paleta RGB) wskazując, których elementów znaku dotyczą te kolory.

Np. Zgłoszony znak składa się z jednego elementu graficznego w postaci czarnobiałego rombu. Górna połowa tego elementu jest koloru białego, a dolna koloru czarnego. Pod tym elementem umieszczono czarny napis RENAULT (pisany dużymi literami). Ww. napis został wykonany pogrubioną czcionką.

6. Wykaz towarów i/lub usług według klasyfikacji nicejskiej

(jeżeli wykaz zawiera powyżej 15 wyrazów należy wypełnić go na odrębnym arkuszu – załącznik do podania: Wykaz towarów i/lub usług)

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej wynosi 450 zł.

Opłata za każdą następną klasę towarową  wynosi  dodatkowo 120 zł.

Nr klasy

Towary i/lub usługi

   12

Np. Samochody osobowe; samochody ciężarowe.

7. Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa konwencyjnego
(z wcześniejszego zgłoszenia)

(wypełnić jeżeli dotyczy)

Opłata od oświadczenia wynosi 100 zł za każde pierwszeństwo.

Kraj

Data

Numer pierwszeństwa

 Np. Francja

(wpisać datę pierwszeństwa)

(wpisać nr pierwszeństwa)

8. Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa z wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej

(wypełnić jeżeli dotyczy)

Opłata od oświadczenia wynosi 100 zł za każde pierwszeństwo.

Miejsce i kraj wystawy

Data wystawienia

Nazwa wystawy

Np. Moskwa (Rosja), wystawa samochodowa (Stadion Łużniki)

(wpisać datę wystawy)

(wpisać numery wystawy)

9. Adres do korespondencji

Jeżeli adres do korespondencji jest inny niż w 1 pkt. podania lub jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika, należy uzupełnić adres do korespondencji.

Adresat

Ulica, nr budynku, nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Kraj

10. Dodatkowy adres do korespondencji

(wypełnić, jeżeli dotyczy)

Od wniosku za przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres należy wnieść opłatę w wysokości 300 zł za każdy dodatkowy adres.

Adresat

Ulica, nr budynku, nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Kraj

11. Inne oświadczenia lub wnioski

12. Oświadczenie

Zaznacz „X” jeżeli wyrażasz zgodę.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wnoszącemu sprzeciw.

13. Spis załączonych dokumentów

(zaznacz właściwe pole „X”)

uwaga : Po lewej stronie podania znajdują się wskazówki jak poprawnie wypełnić podanie

Wykaz zgłaszających

Wykaz towarów i/lub usług

dokument pełnomocnictwa (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika)

dowód wniesienia opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy)

dokument pierwszeństwa konwencyjnego wynikający z wcześniejszego zgłoszenia

dokument pierwszeństwa wynikający z wcześniejszego wystawienia towarów na wystawie

regulamin znaku

nagranie dźwięku w 2 egzemplarzach na informatycznym nośniku danych

(materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej)

dowód wniesienia opłaty od podania, jeżeli opłata została już uiszczona

Uwaga: opłatę należy uiścić na konto Urzędu Patentowego RP:
NBP O/O Warszawa  Nr 93101010100025832231000000
podając na przekazie (przelewie) datę zgłoszenia i znak, bądź jego rodzaj.

Inne

          Warszawa

Wymagany podpis

Miejscowość

Data

Podpis/podpisy zgłaszającego/zgłaszających

lub pełnomocnika ze wskazaniem imienia i nazwiska

                             

Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane jedynie przy użyciu oprogramowania i w formatach używanych przez Urząd Patentowy. Dokumenty w postaci elektronicznej muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W "Wiadomościach Urzędu Patentowego" ogłasza się informacje o adresach, oprogramowaniu i formacie danych używanych w Urzędzie Patentowym dla zgłoszeń w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, a także o dokumentach, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych (art. 233 ustawy pwp).

W przypadku, gdy zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej, zawiera szkodliwe oprogramowanie, Urząd Patentowy nie jest zobowiązany do otwierania takiej korespondencji i jej dalszego przetwarzania (art. 13 ust. 6 w zw. z art. 123 ust. 2 ustawy pwp)

Więcej informacji nt. szczegółowych warunków technicznych dokonywania zgłoszeń oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej znajduje się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2008, Nr 89, poz. 540).