Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie, zgodnie z tabelą opłat.

Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, zgłaszający zostanie wezwany do jej wniesienia pod rygorem umorzenia postępowania. W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

diagram obrazujący procedurę wnoszenia opłat za zgłoszenie znaku towarowego

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623).

W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. Jeżeli Zgłaszający ubiega się o zwolnienie z opłaty za zgłoszenie, Urząd zaleca, aby wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, został nadesłany wniosek o zwolnienie z opłaty. Po wpływie wniosku Urząd prześle do Zgłaszającego druk oświadczenia o stanie majątkowym, który należy wypełnić i odesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt, że nie jest on w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego. Z oświadczenia majątkowego powinno dodatkowo wynikać, że przedstawione dane są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu składania oświadczenia. Przyspieszy to rozpatrywanie wniosku o zwolnienie z opłaty. 

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłat w zł

I

Opłaty jednorazowe

1

Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:

- w jednej klasie towarowej

450,00

- za każdą następną klasę towarową

120,00

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

100,00

2

Od zgłoszenia w postaci elektronicznej znaku towarowego, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:

- w jednej klasie towarowej

400,00

- za każdą następną klasę towarową

120,00

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

100,00

3

Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:

- w jednej klasie towarowej

120,00

- za każdą następną klasę towarową

100,00

4

Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:

- w jednej klasie towarowej

200,00

- za każdą następną klasę towarową

150,00

5

Od wniosku o podzielenie zgłoszenia - za każde zgłoszenie wydzielone

550,00

6

Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy - za każde prawo ochronne (art. 1621)

600,00

7

Od wniosku o odroczenie opłaty

60,00

8

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

80,00

9

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - w związku z wydanym postanowieniem

50,00

- w związku z wydaną decyzją

100,00

- w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu

1000,00

10

Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym

90,00

11

Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego

100,00

12

Za wyciąg z rejestru:

- zawierający aktualny stan prawny

60,00

- uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone

100,00

13

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa

60,00

14

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany

70,00

15

Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową

50,00

16

Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym

500,00

17

Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego

200,00

18

Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego

600,00

19

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

1000,00

20

Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

1000,00

21

Od wniosku o rejestrację międzynarodową znaku towarowego

600,00

22

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres

300,00