Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Zgłaszający powinien w podaniu wskazać jednoznacznie i precyzyjnie o ochronę, jakiego znaku towarowego ubiega się w postępowaniu zgłoszeniowym (pkt 3-5 podania).

W przypadku znaków towarowych słownych (liter, cyfr, wyrazów jako takich, bez żadnych elementów stylizacji graficznej), wystarczy ich zapisanie w podaniu standardową czcionką (pkt. 3 i 5 podania)

Jeżeli znak towarowy zawiera napisy obcojęzyczne, należy podać ich tłumaczenie, gdy mają odpowiednik w języku polskim (pkt. 5 podania – Opis znaku).

Jeżeli w znaku użyto liter innego alfabetu niż łaciński bądź cyfr innych niż arabskie lub rzymskie, w podaniu należy podać ich transliterację na litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie lub rzymskie (pkt. 5 podania – Opis znaku).

Znaki towarowe zawierające elementy graficzne czy deseń (mające szczególną formę graficzną), należy przedstawić w formie fotografii lub odbitki (pkt. 3 podania). W razie potrzeby, do podania może być także dołączony opis znaku (pkt 5 podania). Może to znacznie ułatwić dokonanie klasyfikacji elementów obrazowych, co jest szczególnie istotne przy znakach o trudnym do określenia charakterze.

Jeżeli znak towarowy, zawierający elementy graficzne, składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania (etykieta, kontretykieta, krawatka), należy przedstawić te części obok siebie, w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze. Kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną.

Podobnie, jeżeli znak towarowy ma charakter pozycyjny, tzn. zastrzegany jest element graficzny usytuowany w konkretnym miejscu na oferowanym towarze – w takim przypadku należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze. Kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną.

Jeżeli znak towarowy ma charakter przestrzenny, należy go wyrazić w postaci rysunku obrazującego jego ogólny wygląd bądź też kilku rysunków obok siebie – gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach.

W przypadku znaków złożonych z kilku odrębnych części, przeznaczonych do łącznego używania, lub znaków pozycyjnych i przestrzennych - należy w podaniu zamieścić opis znaku, z wyjaśnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany.

Jeżeli znak towarowy jest hologramem, lub znakiem ruchomym należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy lub ruch. Do ww. znaków wskazane jest dołączenie 2 egzemplarzy informatycznego nośnika danych zawierających nagranie przedstawiające efekt hologramu lub ruchu.

Znaki towarowe dźwiękowe można zobrazować graficznie zapisem nutowym melodii, jeżeli jest to możliwe. Jednak obligatoryjnie do podania należy dołączyć 2 egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku. Znakiem towarowym dźwiękowym nie są oznaczenia wyrażone jedynie przez słowny opis w postaci prostej onomatopei, np. Grrrr!.

W przypadku znaków towarowych multimedialnych do podania należy obligatoryjnie należy dołączyć 2 egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku.

Znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim. Są to podstawowe kolory, według których klasyfikowane są znaki: czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty, złoty, zielony, niebieski, fioletowy, biały, szary, srebrny, brązowy. W razie potrzeby, należy określić ich szczegółowe parametry (odcienie), oraz wskazać, których elementów znaku towarowego dotyczą. Jeżeli znak towarowy jest zgłaszany jako kolor per se (znak kolor), należy zaznaczyć ten fakt w podaniu. W przypadku zgłoszenia, składającego się z kolorów lub układów kolorów, należy określić stały sposób ich połączenia (opisać sposób używania znaku – proporcje, w jakich będą używane kolory i ich układ).

Uwaga! Stosownego opisu dokonuje się w pkt 5 podania, natomiast w pkt 4 należy wskazać, czy zgłaszany znak towarowy jest zastrzegany w kolorach (znak barwny) bądź nie (czarno-biały).

Pamiętaj, że jeden znak towarowy może zawierać tylko jedno zestawienie barw (nie można przedstawiać więc ich wariantów). Tym samym wskazanie w podaniu, że zastrzegany jest znak barwny, oznacza, że intencją zgłaszającego jest zastrzeżenie konkretnych kolorów wynikających z załączonej do podania odbitki, nie zaś dowolne kolory. Natomiast wskazanie w podaniu, iż zastrzegany jest znak towarowy czarno-biały oznacza, że zgłaszający nie chce zastrzec znaku w kolorach.

Fotografia lub odbitka znaku towarowego zamieszczona w podaniu (pkt 3) nie może być mniejsza niż 8 cm x 8 cm i większa niż 10 cm x 10 cm. Jeżeli format 10 cm x 10 cm nie byłby wystarczający do zobrazowania szczegółów znaku towarowego lub, gdy zamieszczenie znaku towarowego w podaniu byłoby utrudnione, ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak taki może być przedstawiony na odrębnym arkuszu o formacie A4.

Fotografia lub odbitka znaku może być wykonana dowolną techniką umożliwiającą ich reprodukcję.