Zakończenie postępowania zgłoszeniowego w przypadku braku skutecznego wniesienia sprzeciwu:

Wydanie decyzji w sprawie zgłoszenia znaku towarowego kończy postępowanie zgłoszeniowe.

Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi żadnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129pwp, a termin do złożenia sprzeciwu bezskutecznie upłynął lub wniesione sprzeciwy zostały uznane za bezzasadne.

Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego .

W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129pwp, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa. Co do zasady, taka decyzja jest wydawana jeszcze przed publikacją informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP. Jednakże, Urząd może odmówić udzielenia prawa także w przypadku, gdy powziął informację o dodatkowych okolicznościach wskazanych w art. 1291 pwp, dopiero po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Zwykle będzie miało to miejsce w przypadku złożenia uwag przez osoby trzecie.

Jeżeli brak warunków, wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, dotyczy tylko niektórych towarów lub usług, Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w tym zakresie (art. 145 ust. 2 pwp).

Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwów, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy.

diagram obrazujący procedurę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Uwaga: Decyzje kończące postępowanie zgłoszeniowe są publikowane w Wiadomościach Urzędu Patentowego.