REGULAMIN

Jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, znak gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego, do podania należy dołączyć regulamin znaku. Taki regulamin powinien w szczególności określać osoby upoważnione do używania znaku, albo warunki członkostwa w organizacji, o którym mowa w art. 122 ust. 1 lub art. 136 ust. 1 ustawy pwp, zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu. Regulamin znaku gwarancyjnego powinien dodatkowo w sposób jasny i precyzyjny określać osoby uprawnione do używania znaku, właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, i sposób badania tych właściwości, sposób nadzorowania używania znaku oraz zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu.

Jeżeli wskazany regulamin został sporządzony w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język.

ZEZWOLENIA

W przypadku, gdy znak zawiera oznaczenia, określone w art. 1291 ust. 1 pkt 9-11 ustawy pwp, do podania należy dołączyć dokumenty stwierdzające uprawnienie do używania tychże oznaczeń w znaku towarowym.

A zatem, w przypadku gdy zgłoszone oznaczenie zawiera:

- symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

- symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;;

- urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

Jeżeli wskazane zezwolenia zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język.