Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy.

W przypadku, gdy sprzeciwy zostały uznane za zasadne w odniesieniu do całości zakresu towarów i usług, do których oznaczania przeznaczony był znak towarowy, odmowa udzielenia prawa ochronnego ma charakter całkowity.

Jeżeli sprzeciwy zostały oddalone, w całości lub części, albo też postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało umorzone, prawo ochronne na znak towarowy może zostać udzielone. Należy jednak podkreślić, że w przypadku oddalenia sprzeciwu w części, prawo ochronne na zgłoszony znak może zostać udzielone jedynie w tej [oddalonej w sprzeciwie] części.

Uwaga: Jeżeli podstawą któregoś ze sprzeciwów, jest znak towarowy zgłoszony, ale niezarejestrowany, zawieszenie postępowania w sprawie któregokolwiek ze sprzeciwów na podstawie art. 1321 ust. 2 pwp, uniemożliwia jednocześnie wydanie decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowego znaku towarowego, w stosunku do którego został zgłoszony sprzeciw.

Po uprawomocnieniu się wszystkich decyzji wydanych w ww. postępowaniach odwoławczych, Urząd Patentowy przystępuje do wydania decyzji rozstrzygającej o losie zgłoszonego znaku towarowego i ewentualnego zakresu jego ochrony.

Tym samym, Urząd Patentowy dla celów wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego, musi wziąć pod uwagę i przeanalizować wszystkie decyzje wydane do tej pory i na ich podstawie wydać ostateczną decyzję.