Słowo Definicja
Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy

Wynosi 10 lat od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Znak towarowy po wniesieniu odpowiedniej opłaty może być przedłużony na kolejne 10 letnie okresy ochronne.

Prawo ochronne na znak towarowy

Tytuł ochronny na znak towarowy udzielany przez właściwy organ państwowy (np. w Polsce Urząd Patentowy RP) lub instytucję międzynarodową (np. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), którego treścią jest prawo wyłącznego korzystania ze znaku towarowego (monopol na znak towarowy) na określonym terytorium (najczęściej na obszarze państwa, którego organ udzielił prawa ochronnego) przez czas i na warunkach określonych w ustawie (np. w Polsce w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Znak towarowy

Każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

  1. znak towarowy gwarancyjny - oznaczenie przeznaczone do odróżnienia towarów i/lub usług, które został certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów i/lub usług, które nie są w ten sposób certyfikowane. Na znak towarowy gwarancyjny, może uzyskać prawo ochronne osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane.
  2. znak towarowy podrobiony - znak identyczny lub taki, który nie może być odróżniony w swoim zasadniczym wyglądzie od znaku zarejestrowanego, użyty bezprawnie dla towarów i/lub usług objętych prawem ochronnym;
  3. znak towarowy powszechnie znany - czyli znak notoryjny, to znak, który nie jest rejestrowany. Osoba korzystająca z takiego znaku może żądać zaprzestania naruszenia (gdyby takie miał miejsce), ale nie może domagać się skutków takiego naruszenia lub naprawienia szkody. Gdyby natomiast doszło do kolizji znaku zarejestrowanego ze znakiem powszechnie znanym, to uprawniany do jego używania może żądać unieważnienia ochrony;
  4. znak towarowy renomowany - znak symbolizujący potwierdzoną jakość towaru lub usługi, np., Apple; Ochrona znaku renomowanego rozciąga się poza zakres jego specjalizacji (tzn. wykracza poza przypisany do niego wykaz towarów i usług). Znak ten w przeciwieństwie do znaku powszechnie znanego (notoryjnego) musi być zarejestrowany;
  5. unijny znak towarowy - znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W przeciwieństwie do krajowego znaku towarowego ochrona tego „unijnego” ma charakter jednolity we wszystkich krajach UE, a także obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej;
  6. wspólny znak towarowy - przeznaczony jest do odróżnienia towarów w przypadku: 1. organizacji – jej członków; 2. osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku – od towarów innych przedsiębiorstw.