Procedura krajowa inicjowana jest wnioskiem (podaniem) zgłaszającego skierowanym do Urzędu Patentowego RP o udzielenie ochrony na zgłaszane przez niego rozwiązanie (np. wynalazek lub wzór użytkowy). Uzyskana w ten sposób ochrona obejmuje jedynie terytorium Polski.

postępowaniu w sprawie udzielenia patentu lub prawa ochronnego można wyodrębnić następujące etapy:

 

  1. Przyznanie daty zgłoszeniu, po sprawdzeniu, czy zgłoszenie zawiera wszystkie elementy wymagane do przyznania daty (więcej na temat wymaganych  dokumentów w artykule Dokumentacja zgłoszeniowa).
  2. Klasyfikacja wynalazku i sporządzenie sprawozdania ze stanu techniki oraz wstępnej oceny zgłoszenia (więcej o klasyfikacji w artykule Klasyfikacja patentowa).
  3. Badanie formalnoprawne. W trakcie tego badania Urząd może wzywać zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania.
  4. Ewentualne badanie zgłoszeń naruszających art. 28 i 29 Pwp. W przypadku, gdy zgłoszenie narusza ww. przepisy Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu.
  5. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego – ogłoszenie następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. Ogłoszenie może nastąpić wcześniej na wniosek zgłaszającego.
  6. Badanie merytoryczne zgłoszenia. Na tym etapie badana jest zdolność patentowa lub ochronna rozwiązania (więcej o zdolności patentowej i ochronnej w artykule Zdolność patentowa i zdolność ochronna). Badanie merytoryczne może zakończyć się wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, decyzji o odmowie udzielenia tego prawa lub decyzji o umorzeniu postępowania (więcej o decyzji pozytywnej w artykule Decyzja o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego).
  7. W przypadku wydania decyzji o udzieleniu prawa i uiszczeniu opłaty za ochronę nadawany jest numer prawa, o udzielonym prawie dokonuje się wpisu do Rejestru patentowego lub wzorów użytkowych, ogłasza się w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne.


Wobec prawomocnej decyzji o udzielaniu prawa wyłącznego każdy może wnieść sprzeciw (w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia o udzieleniu prawa).

W przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za zasadny, Urząd Patentowy wydaje decyzję o uchyleniu prawa i umorzeniu postępowania. Jeżeli uprawniony podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny albo uprawniony nie ustosunkuje się do sprzeciwu, Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprawy, który prowadzi w tym względzie postępowanie.

W wyniku złożenia wniosku o unieważnienie prawa wszczynane jest postępowanie sporne.

Ponadto w stosunku do udzielonego prawa może toczyć się postępowanie w sprawie wpisu do rejestru (zainicjowane wnioskiem o wpis do rejestru).

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym, odnośnie wynalazków i wzorów zgłoszonych w ramach procedury krajowej, zastosowanie mają przede wszystkim przepisy Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami). Jedynie w sprawach nieuregulowanych ww. ustawą stosuje się odpowiednio kodeks postępowania administracyjnego.

Więcej o procedurze krajowej można znaleźć w następującej pozycji: